Kronikářské okénko

Vítkovice v běhu času. Střípky z vítkovických dějin a života.

Policie v první republice

Na přelomu 19. a 20. století zajišťovali ve Vítkovicích bezpečnost jednak četníci, jednak obecní policie. Té přes 20 let (nejpozději od roku 1890 a nejméně do roku 1910) velel brněnský rodák Adolf Ides (1857–1933). Podle záznamů z roku 1906 měla vítkovická policie 30 mužů. Velitelství sídlilo v budově radnice a podléhaly mu 3 expozitury. Do roku 1910 pak vznikly další 2 pobočky. Policisté konali zejména pořádkovou a hlídkovou službu, vážnější zločiny vyšetřovalo četnictvo.  Reálné počty četníků ve Vítkovicích však byly dlouhodobě nižší než tabulkové stavy, což kritizoval i ostravský tisk. K nejčastějším přečinům patřily drobné krádeže, výtržnosti a tuláctví, docházelo ale také k národnostním konfliktům mezi místními Čechy a Němci.

Na přelomu 19. a 20. století zajišťovali ve Vítkovicích bezpečnost jednak četníci, jednak obecní policie. Té přes 20 let (nejpozději od roku 1890 a nejméně do roku 1910) velel brněnský rodák Adolf Ides (1857–1933). Podle záznamů z roku 1906 měla vítkovická policie 30 mužů. Velitelství sídlilo v budově radnice a podléhaly mu 3 expozitury. Do roku 1910 pak vznikly další 2 pobočky. Policisté konali zejména pořádkovou a hlídkovou službu, vážnější zločiny vyšetřovalo četnictvo.  Reálné počty četníků ve Vítkovicích však byly dlouhodobě nižší než tabulkové stavy, což kritizoval i ostravský tisk. K nejčastějším přečinům patřily drobné krádeže, výtržnosti a tuláctví, docházelo ale také k národnostním konfliktům mezi místními Čechy a Němci.

Fotografie z 30. let 20. století

Ve 30. letech žilo ve Vítkovicích stále více než 30 000 obyvatel. Zaměstnáni byli nejen ve Vítkovických železárnách, na Lousiově jámě, ale mnozí dojížděli do zaměstnání do Zábřehu nebo Moravské Ostravy či Mariánských Hor. Mnozí lidé provozovali ve Vítkovicích svou živnost. Obec žila čilým společenským ruchem, na snímku vidíme U-Haus na Mírové ulici během nějaké nedělní promenády či procesí. (SMO MOb Vítkovice. Dům u šraněk, sbírka fotografií.)

f1

Israelitischer Tempelsverein

Ve Vítkovicích žila až do války celkem početná židovská komunita. Židovský spolek byl založen v roce 1901. Jedním z hlavních cílů byla kulturní a politická osvěta, ale spolek se zasloužil také o vybudování synagogy, kterou v roce 1939 vypálili nacisté. Židé mluvili hlavně německy, ale našlo se i pár českých vlastenců. Mezi ně patřila židovská spisovatelka Ilse Weber. Na obrázku vidíme informační zpravodaj spolku .(ZAO, fond Policejní ředitelství v Moravské Ostravě - Spolkové spisy. Israelitischer Tempelsverein, sig. 372, karton č. 972.)

ITV

Dělnická tělocvičná jednota

Hnutí vzniklo na přelomu 19. a 20. století odštěpením od Sokola. Stejně jako u něj, i u DTJ došlo v době totality k ochromení činnosti, která se znovu pozvedla po pádu režimu. Cvičící členové se rekrutovali většinou z řad dělnictva. Kromě cvičebních sestav, vycházejících z Tyršových zásad, provozovali také plavání nebo skauting. Ve Vítkovicích se cvičenci scházeli v Dělnickém domě nebo Werkshotelu, venku pořádali akce například na malém hřišti, které se nacházelo vedle Tavičské ulice v Josefínské kolonii. (SMO MOb Vítkovice. Dům u šraněk, sbírka fotografií.)

DTJ ženy