VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o připravovaných prezidentských volbách, které proběhnou v termínu 13. - 14.1.2023, případné 2. kolo voleb 27.1. - 28.1.2023.

Vážení voliči

Chtěli bychom vás informovat o přípravě a průběhu volby prezidenta republiky České republiky.

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022, v částce 93, byla podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), vyhlášena volba prezidenta republiky, pro její konání byly stanoveny dny pátek 13. ledna a sobota 14. ledna 2023. Termín konání případného druhého kola volby prezidenta republiky byl stanoven na pátek 27. ledna a sobotu 28. ledna 2023 (zvolen je dle ust. § 54 zákona kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta v místě a době podle ust. § 2 zákona).

Právo volit prezidenta republiky má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let,

překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Hlasování ve volbách prezidenta republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona.

Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů (dále jen „stálý seznam“), ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem (dále jen „zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem“) nebo ve zvláštním seznamu voličů vedeném obecním úřadem na území České republiky (dále jen „zvláštní seznam“). Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

  

Zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem vede zastupitelský úřad podle jiného právního předpisu (§ 6 odst. 5 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů)

 

Dle ust. § 32 zákona zvláštní seznam vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a je

 

a) ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci, nebo

 

b) ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence nebo ve výkonu trestu odnětí svobody v obci.

 

            (2) Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 na základě údajů poskytnutých osobou stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení předaných nejpozději 4 dny před začátkem hlasování.

 

            (3) Osoba stojící v čele příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.

 

            (4) Ve zvláštním seznamu se eviduje jméno, příjmení, datum narození, důvod zápisu do zvláštního seznamu, adresa místa trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. V poznámce se uvede osoba, která dala k zápisu do zvláštního seznamu podnět. Obecní úřad pro účely vedení zvláštního seznamu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 8 odst. 3 až 7.

 

            (5) Zvláštní seznam uzavře obecní úřad 2 dny přede dnem volby prezidenta. Výpisy z něho obsahující údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel obecní úřad předá v den volby prezidenta před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím.

 

            (6) Do výpisu ze zvláštního seznamu zapíše ve dny voleb okrsková volební komise voliče, který volí na voličský průkaz.

 

Volba prostřednictvím voličského průkazu (§ 33 zákona o volbě prezidenta republiky):  

 

                (1) Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, tj. 2 dny přede dnem konáním volby. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.

 

            (2) Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

 

            (3) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi; zastupitelský úřad poznamená vydání voličských průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní okrskovou volební komisi.

 

            (4) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Toto ověření zápisu ve stálém seznamu voličů vedeném úřadem si každý volič muže ověřit u odboru vnitřních věcí a správních činností, na ohlašovně u paní Hany Stachníkové, kancelář č. 127. Volič může požádat doplnění údajů nebo provedení oprav tak, aby byly dodrženy úkony a termíny stanovené volebním zákonem. Dva dny přede dnem voleb, tedy dne 11.1.2023 obecní úřad seznam v 16.00 hodin uzavře.

Přijímání žádostí o vydání voličského průkazu

Úřad městského obvodu Vítkovice přijímá žádosti o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 1. 7. 2022,

do 6.1.2023 (pátek) do 16.00 hod. písemným podáním žádosti,

do 11.1.2023 (středa) do 16.00 hod. osobním podáním žádosti.

 

To znamená, že žádosti občanů s trvalým pobytem v městském obvodu Vítkovice lze podat:

osobně v budově Úřadu městského obvodu Vítkovice, kancelář č. 127 nebo

písemně, kdy žádost musí být doručena úřadu nejpozději dne 6.1.2023 do 16.00 hod., žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě (což je považováno rovněž za písemné podání), a to zasláním prostřednictvím datové schránky; i tato elektronická žádost musí být doručena do datové schránky úřadu (ID datové schránky: 7mqbr27) nejpozději dne 6.1.2023 do 16.00 hod.

 

Počátek lhůty pro předávání voličských průkazu voličům: od 29.12.2022

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování (viz § 41 odst. 8 zákona o volbě prezidenta republiky). Proto žádáme všechny voliče, kteří mají závažný důvod hlasovat do přenosné volební schránky, aby o možnost takového hlasování požádali úřad, a to písemně, osobně nebo telefonicky na ohlašovně úřadu, tel. číslo 599 453 136 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi. Telefonní čísla do volebních místností ve dnech voleb budou zveřejněna ne webových stránkách úřadu.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Proto si ověřte platnost svých osobních dokladů, abyste tak předešli nepříjemnostem při prokazování totožnosti ve volebních místnostech v době konání voleb.

 

Oznámení o době a místě konání voleb, jež ukládá zákon, bude zveřejněno na úřední desce úřadu a ve Vítkovickém zpravodaji, kde budou uvedeny adresy volebních místností, které zůstávají nezměněny.  

Mgr. Petr Blažek, tel. 00420 599 453 164, 00420 737 800 086, e-mail: pblazek@vitkovice.ostrava.cz (vedoucí odboru vnitřních věcí a správních činností),  kancelář č.108,                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hana Stachníková, tel. 00420 599 453 136, e-mail: hstachnikova@vitkovice.ostrava.cz  (ohlašovna), kancelář č. 127,

Bc. Milena Pacnerová, tel. 00420 599 453 140, e-mail: mpacnerova@vitkovice.ostrava.cz (matrika), kancelář č. 217.

 

Vážení voliči, touto cestou jsme vás seznámili se základními informacemi k řádné přípravě a průběhu volby prezidenta republiky, v případě nejasností se můžete obrátit na Mgr. Petra Blažka, tel. 599 453 164, vedoucího odboru vnitřních věcí a správních činností. Informace ke stálému seznamu voličů, nahlášení požadavku na vyslání členů volební komise s přenosnou volební schránkou ze závažných důvodů do místa bydliště a voličským průkazům získáte na ohlašovně úřadu u paní Hany Stachníkové, tel.599 453 136. Informace k volbám naleznete rovněž na webových stránkách www.vitkovice.ostrava.cz a bližší informace lze získat i na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/prezident-republiky-vyhlasil-volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu.aspx.

Závěrem vás vyzýváme ke kontrole vašich domovních schránky, popř. abyste je přizpůsobili tak, aby doručování hlasovacích lístků proběhlo bez problémů. Průběžně informace k volbám budeme zveřejňovat jak na úřední desce, tak i na našem webu.

 

Mgr. Petr Blažek

vedoucího odboru vnitřních věcí a správních činností

 

Žádost o voličský průkaz - zde ke stažení