VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Informace pro voliče

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. prosince 2020, zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 31. prosince 2020 pod číslem 611/2020 Sb., byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanoveny dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Příprava a průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

KONTAKTNÍ OSOBY K VOLBÁM:

Hana Stachníková, tel.:  599 453 136, e-mail: hstachnikova@vitkovice.ostrava.cz

Mgr. Petr Blažek, tel.: 599 453 141, e-mail: @vitkovice.ostrava.cz

Bc. Milena Pacnerová, tel.: 599 453 140, e-mail: mpacnerova@vitkovice.ostrava.cz

Informace pro voliče Městského obvodu Vítkovice pro vydávání voličských průkazů

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán (dle místa trvalého pobytu), vydá úřad městského obvodu na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů. Volič pak může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu


Přijímání žádostí o vydání voličského průkazu

Úřad městského obvodu Vítkovice přijímá žádosti o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020

do 1.10.2021 do 16.00 hod. písemným podáním žádosti

do 6.10.2021 do 16.00 hod. osobním podáním žádosti

Žádosti občanů s trvalým pobytem v městském obvodu Vítkovice lze podat:

osobně  - v budově Úřadu městského obvodu Vítkovice, kancelář dveře č. 127

písemně - žádost musí být doručena úřadu nejpozději dne 1.10.2021 do 16.00 hod., žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.

písemně v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky; žádost musí být doručena do datové schránky úřadu (ID datové schránky: 7mqbr27) nejpozději dne 1.10.2021 do 16.00 hod

Předání voličského průkazu od 23.9.2021

Voličský průkaz se předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej pošle voliči, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.