VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A ZASTUPITELSTEV OBCÍ A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH OBVODŮ A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ VE STATUTÁRNÍCH MĚSTECH

Volby do Senátu Parlamentu České republiky dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Informace pro voliče

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. dubna 2022, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022, částce 44, byly podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlášeny volby:

1) do Senátu Parlamentu České republiky ve vyjmenovaných volebních obvodech, mezi nimž je i volební obvod č. 70 – Ostrava – město, a pro jejich konání byly stanoveny dny na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Termín konání případného druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky byl stanoven na pátek 30. září a sobotu 1. října 2022.

 

2) podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a byly stanoveny dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

 

Příprava a průběh voleb do Senátu Parlamentu České republiky se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech se řídí zákonem č.  č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Dle ust. § 70 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů:

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, plní okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu.

 

Bližší informace lze získat i na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/prezident-republiky-vyhlasil-volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu.aspx

Kontaktní osoby pro výše uvedené volby jsou:

Hana Stachníková, tel. 00420 599 453 136, e-mail: hstachnikova@vitkovice.ostrava.cz  (ohlašovna)

Mgr. Petr Blažek, tel. 00420 599 453 164, 00420 737 800 086, e-mail: pblazek@vitkovice.ostrava.cz (vedoucí odboru vnitřních věcí a správních činností)

Bc. Milena Pacnerová, tel. 00420 599 453 140, e-mail: mpacnerova@vitkovice.ostrava.cz (matrika)

 

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice a Zastupitelstva města Ostravy


Informace pro voliče Městského obvodu Vítkovice pro vydání voličských průkazů

!!!POUZE PRO VOLBY DO Senátu Parlamentu České republiky!!!

Dle ust. § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a).

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR 

Přijímání žádostí o vydání voličského průkazu

Úřad městského obvodu Vítkovice přijímá žádosti o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 13. 4. 2022

do 16.9.2022 (pátek) do 16.00 hod. písemným podáním žádosti

do 21.9.2022 (středa) do 16.00 hod. osobním podáním žádosti

Žádosti občanů s trvalým pobytem v městském obvodu Vítkovice lze podat:

osobně  - v budově Úřadu městského obvodu Vítkovice, kancelář dveře č. 127

písemně - žádost musí být doručena úřadu nejpozději dne 16.9.2022 do 16.00 hod., žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.

písemně v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky; žádost musí být doručena do datové schránky úřadu (ID datové schránky: 7mqbr27) nejpozději dne 16.9.2022 do 16.00 hod

Počátek lhůty pro předávání voličských průkazu voličům: od 8.9.2022

Voličský průkaz se předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej pošle voliči, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.