Správa pozemních komunikací

V souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a ustanovení článku 23 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy) v platném znění oznamujeme:

V souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů a ustanovení článku 23 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy) v platném znění oznamujeme, že na území městského obvodu Vítkovice je výkon správy pozemních komunikací vykonáván správcem, kterým je:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30  Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451

 

Městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 516/1

703 79 Ostrava-Vítkovice

Zastoupený paní Radomírou Vlčkovou, starostkou

 

SMO, městský obvod Vítkovice

- zajišťuje v souladu se zvláštními předpisy (Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) správu místních komunikací III. a IV. třídy včetně jejich součástí a příslušenství na území městského obvodu Vítkovice s výjimkou mostních objektů (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, s výjimkou veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu a organizace parkování a odstavování vozidel včetně jednotného technického vybavení parkovišť a místních komunikací, a s výjimkou zajišťování zimní údržby vybraných místních komunikací III. třídy. Dále zajišťuje u silnic I. až III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy správu přilehlých chodníků, chodníků pod podloubím, cyklistických stezek, veřejných parkovišť a obratišť, podchodů a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce s výjimkou světelně signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu; součástí této správy je také odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a odstraňování závad ve schůdnosti průjezdních úseků silnic včetně jejich součástí.

Plán zimní údržby 2018, 2019

Bližší informace poskytne Mgr. Dušana Bernatíková, vedoucí odboru KSDaHS, tel. 599 453 146, email dbernatikova@vitkovice.ostrava.cz