Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

 2. Základní informace k životní situaci

  K místnímu poplatku za zvláštní způsoby užívání veřejného prostranství jsou povinny se bez vyzvání přihlásit nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání všechny fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v čl. 6, bod 1 písmeno a) – m) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků. Poplatek není vázán pouze na podnikatelskou činnost.

  V případě místního poplatku se přijímají žádosti

  a)  za provádění výkopových prací,

  b)  za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb,

  c)   za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje,

  d)  za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb,

  e)  za umístění stavebního zařízení (včetně stavebních mechanizmů),

  f)   za umístění reklamního zařízení, za umístění zařízení cirkusů,

  g)  za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí,

  h)  za umístění skládek,

  i)   za vyhrazení trvalého parkovacího místa,

  j)   za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce,

  k)  za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce,

  l)   za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan (fyzická osoba) nebo právnická osoba (dále jen „poplatník“), které je místní poplatek vyměřen nebo s nímž je úhrada sjednána, případně jím zmocněná osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou přiznání se k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství je skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba fakticky užívá veřejné prostranství některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo v čl. 6, bod 1 písmeno a) - m) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2016 , o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků. Veřejným prostranstvím jsou v souladu s ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, mimo samotného vlastníka (viz. osvobození a úlevy, čl. 8 a obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2016 .

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  V řízení o přiznání se k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství se postupuje ze dvou hledisek:

  a)      v případě situování záboru VP na místní komunikaci I. až IV. třídy nebo na veřejně přístupné účelové komunikaci na území městského obvodu Vítkovice předchází samotnému řízení o místním poplatku vydání rozhodnutí silničním správním úřadem o povolení zvláštního užívání místní komunikace na základě žádosti poplatníka. Rozhodnutí vydává odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové nám. 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 108A.

  po vydání rozhodnutí se poplatník dostaví na odbor financí, rozpočtu a školství, Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové nám. 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 113 k vyřízení přiznání k místnímu poplatku, k výpočtu částky místního poplatku a přidělení variabilního symbolu.

  b)  v případě záboru veřejného prostranství v zeleni – poplatník se dostaví na odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy, kancelář č. 118, k vyřízení souhlasu s umístěním záboru v zeleni. Po udělení souhlasu se poplatník dostaví na odbor financí, rozpočtu a školství, kancelář č. 113, k výpočtu částky místního poplatku a přidělení variabilního symbolu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové nám. 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice

  • odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství, kancelář č. 108A
  • odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy, kancelář č. 118
  • odbor financí, rozpočtu a školství, kancelář č. 113
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Fyzická osoba předloží platný občanský průkaz, případně cestovní pas.

  Právnická osoba (podnikatelský subjekt) doloží platné živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku.

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek 400,-- Kč za vydání rozhodnutí o posečkání, nebo rozložení úhrady na splátky (dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Místní poplatky je možno platit v hotovosti u správce daně – pokladna Úřadu městského obvodu Vítkovice v úřední dny (pondělí a středa) v době 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, v ostatní dny po osobní nebo telefonické domluvě, také prostřednictvím složenek na pobočkách České pošty a.s., nebo bezhotovostním převodem (platebním příkazem) na náš účet č. 19-1649309349/0800, vedený u České spořitelny. Vše po přihlášení k místnímu poplatku a následném přidělení variabilního symbolu k platbě.

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání VP správci poplatku nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání VP.
  • Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky nejpozději v den zahájení užívání VP (viz. obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2016.)
  • Správní poplatek (pokud je vyměřen) je splatný dle výzvy do 15 dnů po doručení.
 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • zákonný zástupce
  • ustanovený zástupce
  • zmocněnec – na základě plné moci
  • společný zmocněnec, společný zástupce
  • prokurista
 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka Úřadu městského obvodu Vítkovice – ID datové schránky: 7mqbr27

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  06.11.2019

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno