Ohlášení ztráty a odcizení občanského průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení ztráty a odcizení občanského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Od 1 .ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu pouze u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - v Ostravě v budově Magistrátu města Ostravy na Gorkého ulici v Moravské Ostravě. Od 1. července 2018 dochází ve vydávání občanských průkazů ke změnám, informace o občanských průkazech a o změnách v jejich vydávání naleznete zde:

  http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-dokladu/zivotni-situace/vydani-obcanskeho-prukazu

  Matrika Úřadu městského obvodu Vítkovice zajišťuje vydávání potvrzení o občanském průkazu, a to při ohlášení jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení a také při odevzdání občanského průkazu v zákonem stanovených případech.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení, zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo jiné zneužití občanského průkazu může :

  • držitel občanského průkazu,
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce,
  • opatrovník - za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý jednat v dané věci,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana  bylo schváleno soudem.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan je povinen 

  • s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením, zneužitím dat v identifikačním certifikátu nebo jiným zneužitím,
  • ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly výše uvedené skutečnosti; v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
  • v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

  Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při

  • ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
  • zadržení neplatného občanského průkazu, 
  • odevzdání občanského průkazu z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
  • odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, 
  • odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, popřípadě podpůrcem na základě smlouvy o nápomoci nebo členem domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Občan se osobně dostaví ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení  nebo zneužití dat v identifikačním certifikátu občanského průkazu na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Potvrzení o občanském průkazu v případě  ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu nebo odevzdání občanského průkazu v zákonem stanovených případech vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky (dále jen "policie") jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo při zadržení občanského průkazu.

  Ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může občan rovněž Ministerstvu vnitra ČR v případě, že současně podává žádost o vydání občanského průkazu.

  V zahraničí lze ztrátu, odcizení, nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Ztrátu, odcizení, poškození,  zničení  nebo zneužití identifikačního certifikátu občanského průkazu lze ohlásit na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadě.

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu  Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, odbor vnitřních věcí a kultury-matrika, 1. patro, kancelář č. 210.  

  Požádat o vydání nového občanského průkazu lze u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, v Ostravě jen u Magistrátu města Ostravy, Gorkého 2.

  Daja Myšková
  referent spisové služby, Czech Point, ztráty a nálezy
  599453155 210 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměsti 1
  Marcela Theimerová
  matrikářka, narození, úmrtí
  599453161 210 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměsti 1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • nejsou stanoveny
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • nejsou stanoveny
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • nejsou stanoveny
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Poškození, zničení, ztrátu, odcizení občanského průkazu  nebo nebezpečí zneužití bezpečnostního certifikátu občanského průkazu je občan povinen neprodleně ohlásit.

  Občan je povinen odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

  Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.
   
  Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan, který ohlásil ztrátu, odcizení, poškození, zničení svého občanského průkazu nebo zneužití identifikačního certifikátu, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení jeho platnosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Nelze využít elektronickou službu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a také tím, že  neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

  Fyzická osoba se dopustí přestupku také tím, že prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásila. Za tento přestupek  lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

  K řízení o přestupcích  je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Vyřízení občanského průkazu

  Návody k řešení naleznete:

  Internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky
  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx

  Internetové stránky Magistrátu města Ostravy

  http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-evidence-obyvatel-a-obcanskych-prukazu/zivotni-situace/vydani-obcanskeho-prukazu

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.10.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno