Uzavírání manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavírání manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

  Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci") , že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

  Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.

  Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

  Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před

  • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
  • starostou, místostarostou obce, městské části hl. m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
  • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl. m. Prahy nebo statutárního města.

  Prohlášení o uzavření manželství musí být učiněno v přítomnosti matrikáře příslušného matričního úřadu.

  Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad a v termínech stanovených radou obce. Místem určeným pro konání svatebních obřadů u Úřadu městského obvodu Vítkovice je obřadní síň v budově Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

  Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

  Před uzavřením církevního sňatku musí být vydáno osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení má platnost 6 měsíce od data vydání. K žádosti o vydání osvědčení předloží snoubenci matričnímu úřadu stejné doklady jako snoubenci, kteří budou uzavírat občanský sňatek.

  Informace o přijímání prohlášení o uzavření manželství pro volební období let 2018-2022

  Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou panem Richardem Čermákem, místostarostou Ing., Mgr. Alešem Dobrozemským, CSc., místostarostou panem Vojtechem Kissem a místostarostou panem Petrem Menšíkem.

  Rada městského obvodu Vítkovice usnesením č. 1337/RMOb-Vit/1822/57 dne 22.07.2020 pověřila

  k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu městského obvodu Vítkovice  tyto členy Zastupitelstva městského obvodu  Vítkovice:

  Petr Bašek, Mgr. Bc. Drahomíra Bičánová,  Sára Strzelec, Ing. Aleš Knott, Leoš Koláček, Ing. František Kročil, Roman Martinák, Mgr. Libor Pavel, Dagmar Polívková, Radomíra Vlčková.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Snoubenci nebo zmocněnec jednoho ze snoubenců.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu dotazník k uzavření manželství a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem.

  Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po výběru místa svatebního obřadu se snoubenci obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

  S písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona pro uzavření církevního sňatku se snoubenci obrátí osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

  Bližší informace sdělí matriční úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Matriční úřad podle místa uzavření manželství.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu.

  Snoubenci, kteří jsou státními občany ČR s trvalým pobytem v ČR, k dotazníku k uzavření manželství předloží:
   

  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího  manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud  je snoubenec ovdovělý)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera ( jde-li o  snoubence, který žil v partnerství)
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
  • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dění není znám a toto dítě chtějí snoubenci zahrnout do dohody o společném příjmení)

   

  Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, předloží k výše uvedeným dokladům navíc doklad o trvalém pobytu a osobním stavu vydaný státem, na jehož území má trvalý pobyt.
   
  Snoubenec, který je cizincem, k dotazníku k uzavření manželství připojí
  a) rodný list,
  b) doklad o státním občanství, 
  c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, 
  d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, 
  e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, 
  f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený, 
  g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem, 
  h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství, 
  i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
  Údaje uvedené v písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.
  Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
   
  Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

  V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.
   
  Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. Plná moc musí obsahovat náležitosti stanovené v § 669 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


  Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o  rozvodu manželství v  případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu nebo ke stažení zde

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci,

  • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky..............................3000,- Kč
  • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.......2000,- Kč

  Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1000,- Kč.

  V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

  Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč.

  Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list. V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí matriční úřad při sňatečném obřadu vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Občan je v tomto případě povinen do 15 dnů od obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazů.

   

  Za vystavení druhopisu oddacího listu zaplatí občan hotově na místě správní poplatek 100 Kč, dle položky 3, písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Vystavení prvopisu oddacího listu je bez poplatku.

  „ Duplikáty matričních dokladů oddacích listů občanů, kteří uzavřeli manželství v Městském obvodu Vítkovice v letech 1.1.1972 – 14.11.1992 vydává Úřad městského obvodu Ostrava – Jih.“

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  05.08.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno