Vydání rodného listu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání rodného listu

 2. Základní informace k životní situaci

  Matriční  úřad, v jehož  správním  obvodu  se dítě  narodilo, po  obdržení  podkladů  nebo  ústního  oznámení a po přidělení rodného čísla provede zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list. 

  Při  narození  dítěte v  cizině, jestliže  jeden z  rodičů je  občanem České republiky, se jeho narození zapíše do zvláštní matriky v Brně. Zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo kteréhokoli matričního úřadu. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vydání rodného listu pro novorozence vyřizují rodiče dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Rodný list pro novorozence si vyzvednou rodiče se všemi potřebnými doklady na matrice narození.

  U dítěte narozeného v manželství:

  • jeden z rodičů osobně, pokud je podepsaná dohoda rodičů o jménu (jménech) a příjmení dítěte oběma rodiči.

  U dítěte narozeného mimo manželství:

  • jeden z rodičů osobně, pokud před narozením určili na matrice narození otcovství,
  • oba rodiče osobně, pokud prohlášení o určení otcovství nebylo sepsáno předem,
  • matka dítěte osobně, pokud otec není znám.  
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Matrika narození po obdržení hlášení o narození, které jí zpravidla zasílá nemocnice, vystaví rodný list dítěte. Rodný list je předán rodičům po předložení potřebných dokladů a není potřeba o něj písemně žádat.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O vydání  rodného  listu pro  novorozence  žádejte na  matrice  narození  úřadu, v jehož územním  obvodu se nachází porodnice, v níž se dítě narodilo.

  V Ostravě jsou to tyto matriční úřady:

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  Úřad městského obvodu Poruba
  Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
  Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
  Úřad městského obvodu Vítkovice
  Úřad městského obvodu Svinov
  Úřad městského obvodu Stará Bělá

  Matrika Magistrátu města Ostravy rodné listy pro novorozence nevystavuje.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vyzvednutí rodného listu pro novorozence je potřeba:

  U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

  • oddací list,
  • platné  občanské  průkazy, případně cestovní doklad a výpis z informačního systému s uvedením údaje o místu trvalého pobytu,
  • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte.

  U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:

  • rodný list,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
  • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
  • platný  občanský  průkaz nebo  cestovní  doklad  s výpisem  z informačního systému s uvedením údaje o místu trvalého pobytu.

  U dítěte narozené mimo manželství, bez určení rodičovství k narozenému dítěti před narozením, oba rodiče předloží:

  • platné občanské průkazy rodičů,
  • rodné listy obou rodičů,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
  • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá,
  • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost registrovaného tlumočníka.

  Při určení rodičovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:  

  • platné občanské průkazy budoucích rodičů,
  • rodné listy budoucích rodičů,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená,
  • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá,
  • těhotenský průkaz,
  • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost registrovaného tlumočníka.

  V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osob, které žádají o udělení azylu na území České republiky, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů čestným prohlášením rodičů, případně jednoho z nich.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vystavení druhopisu rodného listu zaplatí občan hotově na místě správní polatek 100 Kč, dle položky 3, písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Vystavení prvopisu rodného listu pro novorozence je bez poplatku.

   

  Duplikáty matričních dokladů osob narozených v Městském obvodu Vítkovice v letech 1.1.1972 – 14.11.1992 vydává Úřad městského obvodu Ostrava – Jih.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušná matrika vystaví rodný list do 30 dnů po obdržení hlášení o narození od zdravotnického zařízení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce povinen oznámit do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyřízení rodného listu po narození dítěte elektronicky zákon o matrikách prozatím neumožňuje. 

  Vaše případné dotazy můžete zasílat elektronickou poštou na adresu mpacnerova@vitkovice.ostrava.cz

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  05.08.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno