Odbor stavebního řádu a ochrany přírody

Adresa:
ÚMOb Vítkovice
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:

Řeší:

Odbor vykonává státní správu v rozsahu stanovém platným Statutem města Ostravy v oblasti územního řízení a stavebního řádu obecného a speciálního, ochrany životního prostředí, ochrany přírody, zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství. V souladu se schváleným územním plánem města Ostravy se vyjadřuje k funkčnímu využití území pro zónu městského obvodu. U svěřených akcí zajišťuje projektovou připravenost a provádění investiční výstavby v obvodu, včetně dozoru při realizaci. V  souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek zadává svěřené veřejné zakázky.  Plní úkoly při označování domů čísly popisnými, orientačními a evidenčními. Vydává rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikací, vyjadřuje se k uzavírkám a objížďkám podle zákona o pozemních komunikacích. V oblasti životního prostředí vydává rozhodnutí o povolení kácení dřevin a závazná stanoviska ke kácení dřevin. Dále zajišťuje státní správu na úseku ochrany zvířat proti týrání a vydává rybářské a lovecké lístky.

Odbor zajišťuje činnosti:

v oblasti investiční výstavby a veřejných zakázek
stavebního úřadu obecného
stavebního úřadu speciálního
silničního správního úřadu
v oblasti ŽP, ochrany přírody, vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví a rybářství

Kontakty

Bc. Pavel Čanecký
vedoucí odboru stavebního řádu a ochrany přírody