Elektronická podatelna

Podatelna přijímá dokumenty v analogové podobě a na adrese úřadu - Mírové náměstí 516/1, Ostrava-Vítkovice - kancelář č. 111.
Úřední hodiny podatelny
Pondělí

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00
Pátek 8.00 - 12.00

 

Rovněž přijímá dokumenty v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  • CD, DVD  se souborovým systémem ISO9660
  • DVD se souborovým systémem UDF
  • USB FLASH (formát PC)

 

Digitální dokumenty (e-maily, datové zprávy) přijímá elektronická podatelna.

adresa elektronické podatelny: posta@vitkovice.ostrava.cz

Identifikátor datové schránky úřadu: 7mqbr27

Podporované a přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt/csv (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

 

Doručení digitálního dokumentu do elektronické podatelny se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním odpovědi tohoto obsahu:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „xxxxx“ bylo doručeno xxxxxx 09:50:03 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem VITK/xxxx/xx.

Podání bylo přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1/516
703 79 Ostrava
tel.: +420 599 453 111
fax: +420 599 453 209
e-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz
web: vitkovice.ostrava.cz

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Zpráva je automaticky podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem ePodatelny. 

Pokud dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsazen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, je odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a je stanoven postup pro její odstranění, a to v případě, že je možno odesílatele určit včetně jeho kontaktních údajů. Pokud je dokument v analogové či digitální podobě neúplný, nečitelný a není možno určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává. 

.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.


Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (První certifikační autorita, a.s. Česká pošta, s.p. eIdentity a.s.):
  • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20MB.

 
 
Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:
 
  •  neakreditovaná certifikační autorita
  •  obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
  •  prošlá lhůta platnosti certifikátu
Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.