Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Orgány samosprávy

Poslední změna: Pondělí 20.02.2012 13:46

Zastupitelstvo městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména hospodaření s majetkem a schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů k majetku, jenž byl městskému obvodu svěřen, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu městského obvodu, volba, zřizování a ustavení orgánů městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu jedná podle jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

Rada městského obvodu

Rada městského obvodu má 5 členů. Tvoří ji starosta městského obvodu, místostarosta městského obvodu a další členové rady zvolení zastupitelstvem městského obvodu. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu městského obvodu. Do její působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření městského obvodu podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím nebo organizačním složkám zřízeným zastupitelstvem městského obvodu, zřizování komisí a řízení jejich činností, rozhodování o organizační struktuře úřadu městského obvodu, zřizování jednotlivých odborů úřadu a jmenování vedoucích odborů, uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. Schůze rady městského obvodu se konají pravidelně podle schválených termínů schůzí rady městského obvodu. Rada městského obvodu jedná podle jednacího řádu rady městského obvodu. Jednání rady městského obvodu jsou neveřejná.

Starosta městského obvodu

Starosta městského obvodu zastupuje městský obvod navenek. Je volen z řad členů zastupitelstva městského obvodu a za výkon své funkce je odpovědný zastupitelstvu městského obvodu. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůze rady městského obvodu. Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný zastupitelstvu. Má právo užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky. Současnou starostkou městského obvodu Vítkovice je paní Radomíra Vlčková.

Místostarosta městského obvodu

V Radě městského obvodu Vítkovice působí také dva místostarostové. Současným místostarostou městského obvodu Vítkovice je Ing. František Kročil a druhým místostarostou je Petr Menšík

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelna

599 453 111


Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Č. účtu: 1649309349/0800
ID dat. schránky: 7mqbr27


Úřední hodiny »