Moravskoslezský kraj PŘISPĚJE NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH NEMOVITOSTÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA ROK 2022

27/10 2021

Odbor strategického rozvoje si Vás dovoluje informovat, že Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační titul: PROGRAM OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH NEMOVITOSTÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA ROK 2022.

Moravskoslezský kraj PŘISPĚJE NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH NEMOVITOSTÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA ROK 2022

Jednotlivé dotační okruhy
1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.

2. Restaurování kulturních památek
Jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně - vzdělávací nebo náboženské účely.

Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)
1. kulturními památkami jsou v tomto Programu nazývány věci nebo stavby, které nejsou samostatnou věcí, prohlášené za kulturní památky podle památkového zákona a kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky

2. památkově chráněnou nemovitostí jsou v tomto Programu nazývány nemovitosti, které nejsou kulturními památkami podle bodu 1, ale nacházejí se na území památkových rezervací, památkových zón, nebo v jejich ochranných pásmech, nebo v ochranných pásmech kulturních památek a národních kulturních památek prohlášených dle památkového zákona

Vymezení okruhu příjemců a lokalizace projektů
Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prováděných v dílně restaurátora). Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Podmínky pro poskytování dotací

Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50.000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 500.000 Kč.

Doba realizace projektů je stanovena od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022, tj. realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2022, projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 11. 2022.

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 11. 2021 do 7. 1. 2022.

 

Bližší informace poskytne: Bc. Kateřina Crhonková, odbor kultury a památkové péče, tel. 595 622 944, e‑mail: katerina.crhonkova@msk.cz.

a dále je také naleznete v na: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2022-8925/