Vážení spoluobčané obvodu Vítkovice,

17/5 2021

s ohledem na současné zvýšené riziko hrozby povodní bych Vás rád informoval, že dle „Povodňového plánu městského obvodu Vítkovice“ se v našem obvodě nenachází žádné záplavové území. Kolem většiny toku řeky Ostravice je ochranný povodňový val, který přináleží ke společnosti VÍTKOVICE a. s.  Průběžně jsou sledovány dešťové srážky a zprávy z Povodí Odry, kde jsou zaznamenávány všechny průtoky na vodních tocích.

 

Dle uváděných předpovědí, by voda v našem obvodě neměla dosahovat významných změn a nemusela by se tak dělat protipovodňová opatření. V případě, že by vodní hladina Ostravice v důsledku dlouhotrvajícího deště dosahovala takového zvýšení, že by i přes shora uvedené hrozilo „vylití“ řeky, budu Vás neprodleně informovat jak by byla tato mimořádná událost řešena (materiál k výstavbě protipovodňových hrází – písek, pytle atp., zajištění evakuace, shromaždiště, evakuační prostory, zajištění základních potřeb atp.).

 

Richard Čermák
starosta MOb Vítkovice

Vážení spoluobčané obvodu Vítkovice,