ZELEŇ NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI V OSTRAVĚ-VÍTKOVICÍCH

21/7 2021

Na veřejném pohřebišti v Ostravě-Vítkovicích začala v měsíci Červenec probíhat údržba zeleně spočívající v odstraňování náletových dřevin mezi jednotlivými hroby, odstraňování suchých a nakažených keřů, odstraňování keřů, které zde vysadily osoby jiné, než pověřené k tomuto úkonu zaměstnanci úřadu městského obvodu Vítkovice, pod který správa veřejného pohřebiště spadá.

Ve všech sekcích dojde postupně k odstranění náletů růží, jasanů, lip a javorů, zbylé kořenové systémy budou chemicky ošetřeny, aby opětovně nedocházelo k jejich obrůstání. Meziprostory, které to dovolí, budou vyloženy školkařskou geotextílií a následně vysypány těženým kamenivem – valounky. 

ZELEŇ NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI V OSTRAVĚ-VÍTKOVICÍCH

Dále dojde také k odstraňování keřů a stromů (thuje, cypřiše, dřišťály, brsleny a podobně), které byly mimo hrobová místa vysazeny nájemci. Řád veřejného pohřebiště, který je umístěn u vstupu na informačním panelu jakékoliv výsadby zakazuje. Nelegálně vysázené dřeviny velmi rychle rostou, a jejich kořenové systémy následně způsobují zvedání rámu hrobu. Nelegálně vysázené dřeviny občany a nájemci nejsou nikde evidovány, a v případě že dojde k dorostení daného obvodu, a je potřeba tuto vzrostlou dřevinu pokácet, protože narušuje základy hrobů, je pro jejich kácení nutno žádat o stanovisko a povolení ke kácení odbor Ochrany životního prostředí, ale také MMO. Vzhledem k tomu, že veřejné pohřebiště v Ostravě-Vítkovicích je zařazeno mezi Významný krajinný prvek, je nutno se podle toho chovat a řád dodržovat.

Na vzrostlých stromech bude proveden ořez – zdravotní, bezpečnostní, obvodový-vždy podle potřeby. Ořezy budou probíhat v rámci Smlouvy o dílo a provádět je bude vysoutěžený dodavatel.

Pokos trávy na pohřebišti probíhá v rámci plánovaného harmonogramu, který stanovuje správce veřejného pohřebiště, ve spolupráci s mistrem VPP. 

Na přiložených snímcích jsou znázorněny porosty, které se budou postupně odstraňovat, pro Vaši bližší představu.

Děkujeme všem občanům a nájemcům hrobových míst za pochopení a dodržování řádu veřejného pohřebiště.