Povinně zveřejňované informace

 1. 1. Název

  Úřad městského obvodu Vítkovice

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, byl zřízen na základě zmocnění v zákoně č. 367/1990 Sb. ze dne 4.9.1990, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Současně městský obvod Vítkovice jako organizační jednotka města plní některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost Statutárního města Ostravy, tedy i městského obvodu Vítkovice, jako veřejnoprávní korporace vymezuje § 35, Díl 1, Hlava II, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na 2 úrovních. První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou tvoří zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů, tedy i zastupitelstvo, rada a starosta městského obvodu Vítkovice.

 3. 3. Organizační struktura
 4. 5. Bankovní spojení


  Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1649309349/0800

  číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  19-1649309349/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně
 5. 6. IČ obce

  00845451

 6. 7. DIČ

  CZ 00845451

 7. 8. Žádosti o informace

   

   

 8. 9. Příjem žádostí a dalších podání
 9. 10. Opravné prostředky
  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád: 
   • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
   • pro odvolací řízení
   • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
   Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam. Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Magistrátu města Ostravy do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti. Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
 10. 11. Formuláře
 11. 12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 12. 13. Předpisy

  Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Vítkovice při výkonu samostatné a přenesené působnosti

  Zákon č. 19/2000 Sb. , s úč. 18.2.2000, částka 7

  Zákon , kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 21/2000 Sb. , s úč. 18.2.2000, částka 7.

  Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 59/2000 Sb. , s úč. 1.5.2000, částka 21

  Zákon o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb.,

  Zákon č. 66/2000 Sb. , s úč. 29.3.2000, částka 23

  Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 72/2000 Sb. , s úč. 1.5.2000, částka 24

  Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o  investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 103/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 32

  Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb. ČR, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k  bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o  vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. ČR, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z  příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o  soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve zněí pozdějších předpisů

  Zákon č. 104/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 32

  Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 110/2019 Sb., s úč. 24. 4. 2019 částka 47

  Zákon o zpracování osobních údajů

  Zákon č. 114/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 35

  Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 120/2000 Sb. , s úč. 1.9.2000 částka 35

  Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb. ČR, o  zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s  jeho zavedením

  Zákon č. 128/2000 Sb. , částka 38

  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 129/2000 Sb. , částka 38

  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 130/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 38

  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 132/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 39

  Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o  krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o  hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 39

  Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 150/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 47

  Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb. ČR, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 155/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49

  Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  Zákon č. 157/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49

  Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 211/2000 Sb. , s úč. 21.7.2000 částka 64

  Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 215/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65

  Zákon, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v  soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z  funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 217/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65

  Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v  rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb. ČR, o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o  okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

  Zákon č. 218/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65

  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 237/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73

  Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 239/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73

  Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,

  Zákon č. 240/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73

  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,

  Zákon č. 241/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73

  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,

  Zákon č. 243/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73

  Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 245/2000 Sb. , s úč. 9.8.2000 částka 73

  Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a  o dnech pracovního klidu

  Zákon č. 248/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73

  Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,

  Zákon č. 250/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka 73

  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2000 Sb. , s úč. 1.7.2001, částka 85

  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,

  Zákon č. 164/2001 Sb. , s úč. 18.6.2001, částka 64

  Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 185/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 71

  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 229/2001 Sb. , s úč. 30.6.2001, částka 85

  Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony

  Zákon č. 256/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98

  Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 273/2001 Sb. , s úč. 2.8.2001, částka 104

  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,

  Zákon č. 320/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 122

  Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 352/2001 Sb. , s úč. 5.10.2001, částka 134

  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

  Zákon č. 491/2001 Sb. , s úč. 31.12.2001, částka 178

  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 62/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 29

  Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 78/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 34

  Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 290/2002 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 106

  Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 311/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114

  Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů

  Zákon č. 312/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114

  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

  Zákon č. 314/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114

  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s  rozšířenou působností

  Zákon č. 320/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 117

  Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

  Zákon č. 106/1999 Sb.   

  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 297/2016 Sb. , s úč. 19.9.2016, částka 115

  Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

  Zákon č. 499/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 173

  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 13. 14. Úhrady za poskytování informací

  kopie listiny

  černobílý

  černobílý

  barevný

  barevný

  1 strana A 4

  jednostranný tisk             2 Kč

  oboustranný tisk            3  Kč

  jednostranný tisk             4 Kč

  oboustranný tisk             7 Kč

  1 strana A 3

  jednostranný tisk             3 Kč

  oboustranný tisk             4 Kč

  jednostranný tisk             8 Kč

  oboustranný  tisk           14 Kč

  Skenování dokumentu

  1 strana A4              2 Kč

  1 strana A3              2 Kč

   

   

  technické nosiče dat: CD disk

  DVD disk

  jiný technický nosič dat ve výši pořizovací ceny

   

                     5 Kč

                     7 Kč

   

  poštovné

  Dle sazebníku poštovních služeb

  osobní náklady za „dobu práce“ na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

  263 Kč za každou započatou hodinu

  výše licenční odměny za oprávnění užít informaci

  není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku

   

  Rada městského obvodu Vítkovice schválila tento sazebník usnesením č. 0812/RMOb-Vit/1822/33 dne 14.11.2019

         

 14. 15. Seznam organizací

  Mateřská škola Ostrava-Vítkovice
  Prokopa Velikého 37
  příspěvková organizace
  703 00 Ostrava-Vítkovice
  Ředitelka paní Mgr. Ema Hýžová
  Tel: 596 614 567
  e-mail: msprokopavelikeho@email.cz

  Základní škola Ostrava-Vítkovice
  Šalounova 56
  příspěvková organizace
  703 00 Ostrava-Vítkovice
  Ředitel pan Mgr. Jaromír Šedý
  Tel.: 596 614 251
  e-mail: zssalounova@seznam.cz

 15. 17. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Úhrady za poskytování informací

  Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018, 2019, 2020

  EVIDENCEDATUM ZVEŘEJNĚNÍOBSAH ŽÁDOSTIMATERIÁLÚPLATA

   

   

   2018

   

   

  1.

   24.1.2018

  Cena tepla na vytápění, subjekty a bytové domy napojené na tento zdroj

  Materiál 1

  NE

  2.

   17.1.2018

  Investiční plány a rekonstrukce 2018-2021

  Materiál 2

  NE

  3.

   29.3.2018

  Zápis a projednávané materiály ze 17.  zasedání ZMOb

  Materiál 3

  ANO

  4.

   2.4.2018

  Územní rozhodnutí z let 2016-2018 pro akci Colours of Ostrava

  Materiál 4

  NE

  5.

  11.4.2018

  Vodorovné značení před domem

  Materiál 5

   NE

  6.

  7.5.2018

  Materiály k usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva 2017 a 17. zasedání zastupitelsteva 2018

  Materiál 6

  ANO

  7.

  6.6.2018

  Smlouva mezi ÚMOb Vítkovice a Concordia spol. s.r.o.

  Materiál 7

  NE

  8.

  6.6.2018

  Správa hřbitova v Ostravě-Vítkovicích

  Materiál 8

  NE

  9.

  8.6.2018

  Vydané a nepřevzaté voličské průkazy - volba prezidenta

  Materiál 9

  NE

  10.

  20.6.2018

  Evidence psů, týrání zvířat

  Materiál 10

  NE

  11.

   26.6.2018

  Podklady k bodu 1 z jednání ZMOb ze dne 18.6.2018

  Materiál 11

  NE

  12.

  29.6.2018

  Zápis z 19. zasedání ZMOb včetně všech projednávaných materiálů

  Materiál 12

  NE

  13.

  4.7.2018

  Úpravy videozáznamu ZMOb Vítkovice

  Materiál 13

  NE

  14.

  11.7.2018

  Kopie kupních smluv prodeje nemovitostí na ulici Obránců míru

  Materiál 14

  NE

  15.

  23.7.2018

  Úpravy videozáznamu ZMOb Vítkovice, výklad jednacího řádu zastupitelstva, elektronické zaslání dokumentu z RMOb

  Materiál 15

  NE

  16.

  13.9.2018

  Odeslaný dopis předsedovi Poslanecké sněmovny ve věci stížnosti na nepřiměřené chování poslance

  Materiál 16

  NE

  17.

   24.9.2018

  Žádost o zaslání kopie protokolu z místního šetření

  Materiál 17

  NE

  18.

  24.9.2018

  Odeslaný dopis předsedovi Poslanecké sněmovny ve věci stížnosti na nepřiměřené chování poslance

  Materiál 18

  NE

  19.

  27.9.2018

  Zápis z 20. zasedání ZMOb

  Materiál 19

  NE

  20.

  19.10.2018

  Žádost o součinnost

  Materiál 20

  NE

  21.

  19.11.2018

  Žádost o zápis z ustavujícího zasedání  ZMOb

  Materiál 21

  NE

  22.

  21.11.2018

  Dotazník - kastrační program koček

  Materiál 22

  NE

  23.

  14.12.2018

  Soubor dotazů k přestupkovému řízení

  Materiál 23

  NE

  24.

   28.12.2018

  Zápis z 2. zasedání ZMOb Vítkovice a odložený materiál č. 3

  Materiál 24

  NE

   

  2019

   

   

  1.

  07.01.2019

  Odstranění stavby - komína

  Materiál 1

   NE

  2.

  07.01.2019

  Odstranění stavby - komína

  Materiál 2

   NE

  3.

  08.01.2019

  Investiční plány a rekonstrukce 2019-2022

  Materiál 3

   NE

  4.

  26.02.2019 Informace o využití bytového fondu


  Materiál 4

   NE

  5.

  28.02.2019 Kamery MP jako důkazní materiál


  Materiál 5

   NE

  6.

  17.04.2019 Dotazy k Vítkovickému zpravodaji


  Materiál 6

   NE

  7.

  10.04.2019 Zápisy ze 3. a 4. zasedání zastupitelstva


  Materiál 7

   NE

  8.

  24.04.2019 Informace o odstranění komína


  Materiál 8

   NE

  9.

  06.05.2019

  Informace o odstranění komína


  Mateirál 9

   NE

  10.

  23.04.2019 Informace o výsledku šetření


  Materiál 10

   NE

  11.

  25.04.2019 Dotaz k Vítkovického zpravodaji


  Materiál 11

   NE

  12.

  07.05.2019 Informace o odstranění komína


  Materiál 12

   NE

  13.

  08.07.2019 Žádost o zápis z 5. zasedání zastupitelstva


  Materiál 13

  NE

  14.

  22.07.2019 Dotaz k občanskému sdružení a jejich org. jednotky


  Materiál 14

  NE

  15.

  14.08.2019 Způsob doručování účast. řízení, je-li tímto účastníkem samotný městský obvod

  Materiál 15

  NE

  16.

  10.10.2019 Žádost o zápis ze zasedání zastupitelstva a další materiály

  Materiál 16

   NE

  17.

  21.10.2019 Žádost o dokumenty z úřední desky

  Materiál 17

   NE

  18.

  04.11.2019 Žádost o informace související se svoláním mimoř. zased. zastup.

  Materiál 18

   NE

  19.

  25.11.2019 Žádost o informace související se svoláním mimoř. zased. zastup.

  Materiál 19

   NE

  20.

  10.12.2019 Žádost o informace související s  mimořádnými zastupitelstvy

  Materiál 20

   NE

  21.

  14.01.2020 Žádost o zápis z jednání zastupitelstva

  Materiál 21

   NE

   

   

  2020

   

   

   1.

  30.01.2020 Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. - domy čp. 536 a 531, OV-Vítkovice, Josefská

   Materiál 1

   NE

   2.

  20.2.2020 Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.-informace v souvislosti s parcelou 1132/5, k.ú.

   Materiál 2

  NE 

   3.

  10.02.2020 Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2020

   Materiál 3

   NE

   4.

  18.03.2020 Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

   Materiál 4

   NE

   5.

  08.04.2020 Poskytnutí zprávy o bezpečnostní situaci na území Městského obvodu Vítkovice

   Materiál 5

   NE

   6.

  18.05.2020 Žádost o kopii rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánov. a SŘ

   Materiál 6

   NE

   7.

  09.06.2020

  Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. související se  zahájeným

  řízením o uzavírce

   Materiál 7

   NE

   8.

  23.07.2020

  Poskytnutí informací o řízení ve věci BD Lidická

   Materiál 8

   NE

   

   9.

  27.8.2020

  Žádost zápisy z jednání zastupitelstva a další dokumenty

   Materiál 9

   NE

   10.

  15.10.2020

  Žádost o nahlédnutí do spisu a poskytnutí soupisů dokumentů týkajících se rozhodnutí rady MOb Vítkovice

   Materiál 10

   NE

   11.

  13.11.2020

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., květinová výzdoba a květinové vazby rok 2019, rok 01-10/2020

   Materiál 11

   NE

   12.

  30.11.2020

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., květinová výzdoba a květinové vazby rok 2019, rok 01-10/2020

   Materiál 12

   NE

   

   2021

   

   

   1.

  05.02.2021

  Informace dle zák. 106/1999 Sb., žádost o zápisy z jednání zastupitelstev a další dokumenty

   Materiál 1

   NE

   2.

  16.02.2021

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., informace o uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence podle § 667 OZ

   Materiál 2

   NE

   3.

  07.04.2021

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., investiční plány, seznam investičních projektů na rok 2021-2022

   Materiál 3

   NE

   4.

  22.04.2021

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., informace o uzavření smlouvy o umísťování reklam na výlepové plochy

   Materiál 4

  NE

   5.

  21.05.2021

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., ceny za pronájmy pozemků

  Materiál 5

  NE

   6.

  02.06.2021

   Informace dle zák. 106/1999 Sb. anonymní udání na parkování

  Materiál 6

   NE

   7.

  23.06.2021

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., Zabezpečování veřejných služeb, sběr a svoz komun. odpadu, údržba místních komunikací

   Materiál 7

   NE

   8.

  28.07.2021

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., zaslání rozhodnutí o odstranění stavby

   Materiál 8

   NE

   9.

  18.08.2021

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., počty voličských průkazů vydaných ve Vítkovicích

   Materiál 9

   NE

   10.

  16.11.2021

   Informace dle zák. 106/1999 Sb., odstranění objektů v areálu VHM

   Materiál 10

   NE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 16. 18. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva

 17. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 18. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  -