Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Řeší:

Sociálně–právní ochrana dětí je vykonávána v rámci přenesené působnosti na území správního obvodu v souladu s příslušnými právními předpisy a v rozsahu vymezeném statutem.

Sociálně-právní ochranou se rozumí

-      ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

-      ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

-      působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

-      zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Základním hlediskem při poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte.

Životní situace typické pro poskytování sociálně právní ochrany

a)      rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,

b)      děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,

c)      děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití,

d)     opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,

e)      děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f)       děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

g)      děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h)      děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu;


Na odboru sociálních věcí působí tři sociální pracovnice s oprávněním pro výkon sociálně-opravní ochrany dětí.

Sociální pracovník SPOD, pověřen zastupováním vedoucího oddělení SPOD – děti svěřené do ústavní výchovy:

 Mgr. Lucie Herzová

Telefon: 599 453 221
Mobil: 607 159 427
e-mail: lucie.herzova@vitkovice.ostrava.cz


Sociální pracovníci SPOD - §6 (ohrožené děti), kolizní opatrovnictví:

Bc. Gabriela Náplavová
Telefon: 599 453 220
Mobil: 725 877 821
e-mail: gabriela.naplavova@vitkovice.ostrava.cz

Mgr. Simona Fabiánková
Telefon: 599 453 224
Mobil: 725 877 739
e-mail:
simona.fabiankova@vitkovice.ostrava.cz


Kdo se může na sociální pracovníky obrátit 

Těhotné dívky, rodiče dítěte do 18-ti let věku, rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené dítě do 18-ti let věku, dítě do 18-ti let věku, které má trvalý pobyt na území ČR nebo dítě, které nemá trvalý pobyt na území ČR, ale pobývá zde v doprovodu rodičů či bez rodičů (zákonných zástupců), každý, kdo chce orgán sociálně-právní ochrany dětí upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Každý je oprávněn upozornit sociálně-právní ochranu dětí na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti; sociálně-právní ochrana dětí má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.

Vymezení činnosti sociálních pracovníků

-      vyhledávání dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

-      ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

-      působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny (např. zprostředkování psychologického poradenství, mediace a dalších odborných služeb)

-      pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

-      zpracování individuálního plánu ochrany dítěte

-      zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

-      sledování vývoje dětí umístěných v ústavní výchově, sledování podmínek u rodičů, zda důvodu pro nařízení ústavní výchovy trvají

-      sledování vývoje dětí umístěných v péči jiné fyzické osoby než rodiče a v pěstounské péči na přechodnou dobu

-      poskytování sociálně-právního poradenství a pomoci

-      preventivní činnost a depistáž

-      sledování vývoje dětí s nařízeným dohledem nad výchovou

-    návštěvy dítěte a jeho rodiny v prostředí, ve kterém žije

-    práce s oběťmi domácího násilí, pomoc obětem trestné činnosti

-      podávání návrhů soudům a výkon funkce opatrovníka a poručníka

Sociální kuratelu vykonávají na odboru sociálních věcí dva kurátoři pro děti a mládež, kteří mají správní obvod rozdělený podle ulic následovně:

Mgr. Petra Šilhavá
Telefon: 599 453 264
Mobil: 725 877 977
e-mail: petra.silhava@vitkovice.ostrava.cz

Ulice – Barbořina, Bivojova, Dušní, Erbenova mimo č.o. 91, Kotěrova, Lidická, Maixnerova, Meziuliční, Místecká, Moravská, Na Obvodu, Nerudova, Obránců míru, Ocelářská, Okružní, Přerušená, Rudná, Sirotčí, Starobní, Středulinského, Šalounova, U Nádraží, Urbančíková, Uzavřená, Tavičská, V Sadě

Mgr. Květoslav Boháč
Telefon: 599 453 260
Mobil: 725 877 957
e-mail: kvetoslav.bohac@vitkovice.ostrava.cz

Ulice - Dehtová, Erbenova č. o. 91, Halasova, Holubova, Jeremenkova, Kořenského, Kotkova, Kovářská, Kutuzovova, Mečnikovova, Mírové náměstí, Mírová, náměstí Jiřího z Poděbrad, Obytná, Pasteurova, Prokopa Velikého, Rostislavova, Ruská, Ryskova, Sovova, Svatoplukova, Syllabova, Štramberská, Thomayerova, Tržní, Věžní, Vrázova, Výstavní, Zálužanského, Závodní, Zengrova, U Cementárny

Kdo se  na kurátora může obrátit

Děti do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného či přestupku, mladiství (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili přestupku, děti a mladiství s výchovnými problémy, problémy ve škole či v rodině, rodiče těchto dětí, školská zařízení, výchovní poradci, každý občan dle § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kurátoři pro děti a mládež se zaměřují zejména na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, a dále na děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu. Kurátoři provádějí opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Vymezení činnosti

-      vyhledávání dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

-      ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

-       působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, jednání s dětmi i rodiči o odstranění nedostatků v chování či výchově dítěte

-      pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

-      zpracování individuálního plánu ochrany dítěte

-      sledování vývoje dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody, návštěvy rodičů těchto dětí

-      sledování vývoje dětí s nařízeným dohledem nad výchovou

-      účast na přestupkovém řízení a trestním řízení vedenému proti mladistvému

-      pomoc dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy, po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody a zajištění pomoci při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí

-      poskytování sociálně-právního poradenství a pomoci

-      pomoc se zajištěním péče odborníků – dětský psycholog, psychiatr atd.

-      návštěvy dítěte a jeho rodiny v prostředí, ve kterém žije

-      podávání návrhů soudům a výkon funkce kolizního opatrovníka

-      rozhodování o výchovných opatřeních, neučinil-li tak soud

-      sledování, zda jsou dodržována opatření, o nichž bylo rozhodnuto

-      preventivní činnost a depistáž

Spolupracující organizace a instituce

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Magistrát města Ostravy
- soudy a státní zastupitelství
- probační a mediační služba
- Policie ČR
- Městská policie Ostrava
- okresní správa sociálního zabezpečení
- orgány sociálně-právní ochrany dětí jiných úřadů
- školy a školská zařízení (diagnostické ústavy, výchovné ústavy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny)
- úřad práce
- nestátní neziskové organizace (Fond ohrožených dětí, Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, Sdružení sociálních asistentů, Slezská diakonie, obecně prospěšná společnost Bílý nosorožec, Charita Ostrava, obecně prospěšná společnost Jekhetane, Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Ostrava, občanské sdružení Vzájemné soužití)

Zákonný rámec

Zaměstnanci orgánu sociál-právní ochrany dětí se řídí  platnými právními předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

Časová dostupnost orgánů sociálně-právní ochrany

pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. úřední den (mimo poledne tj. 12,00 až 13,00)

úterý a čtvrtek  od 8,00 do 14,00 hod  (od 14:00 do 15:30 - zajištěna služba  zaměstnanci OSPOD)

pátek  8,00 do 12,00 hod.  ( od 12:00 do 14:00 - zajištěna služba zaměstnanci OSPOD )

Zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Vítkovice pracují v režimu pružné pracovní doby. Základní pracovní doba v pondělí a ve středu je vymezena jako úřední den, jedná se o čas, kdy jsou zaměstnanci klientům k dispozici osobně v budově úřadu. Neúřední dny, tj. úterý, čtvrtek a pátek jsou určeny zejména pro zpracování administrativy, šetření, konzultace. Po domluvě s klientem lze v tyto dny sjednat osobní jednání.  Zaměstnanci jsou v tyto dny dostupní prostřednictvím telefonu. Mimo výše uvedenou dobu a ve dnech pracovního volna a klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost v rámci celého správního obvodu statutárního města Ostravy, pracovní pohotovost vykonávají zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy a městských obvodů. V době pracovní pohotovosti jsou vykonávány pouze nutné a bezodkladné úkony.