Odbor bytový a majetkový

Adresa:
ÚMOb Vítkovice
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:

Řeší:

Je jedním z odborů Úřadu městského obvodu Vítkovice, který se transformoval z původního odboru komunálních služeb, bytového a dopravy a odboru majetku a finanční kontroly. Změnou Organizačního řádu ÚMOb Vítkovice, odbor BaM zahajuje svou činnost k 1. 1. 2018.

Základní náplní odboru je správa majetkoprávních činností souvisejících s nemovitými věcmi, pozemky a budovami v majetku města, svěřenými městskému obvodu Vítkovice a ucelená agenda domovního, bytového a nebytového hospodářství. Podílí se na plnění úkolů spojených s využitím svěřeného majetku, jeho údržbou a revitalizací. Vede evidenci pronájmů bytů a nebytových prostor, spolu s agendou vymáhání pohledávek z těchto pronájmů. Současně v oblasti nemovitých věcí spravuje agendu tohoto majetku související s nabýváním, využíváním a převody nemovitých věcí. Tyto činnosti vykonává podle zákona o obcích v rozsahu a za podmínek daných městskému obvodu Vítkovice obecně závazným předpisem, statutem města. 

 

Odbor bytový a majetkový spadá do gesce člena Rady MOb Vítkovice a Zastupitelstva MOb Vítkovice

pana Richarda Čermáka

 

Byty a nebyty

Pozemky a budovy

Kontakty

Mgr. Svatava Köhlerová
vedoucí odboru bytového a majetkového
Bc. Beáta Štěrbová
referent pohledávek a pronájmů pozemků, žádosti o byty