Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality

 

 ghftz

Standardy kvality SPOD byly zpracovány v rámci projektu
„Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD působících na území statutárního města Ostravy“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00058,
který  je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí k 1. 1. 2013 (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a příslušnou prováděcí vyhláškou (č. 473/2012 Sb.) došlo v činnosti sociálně-právní ochrany k zásadnímu posunu, k zavedení standardů sociálně-právní ochrany jako souboru postupů a pravidel poskytování sociálně-právní ochrany. Nejde o jednorázový proces, ale o kontinuální zkvalitňování ochrany dětí a péče o ohrožené děti. Jedná se o vůbec první okruh standardizace veřejné správy u nás. Ustanovení právních předpisů, týkající se naplňování standardů, nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Hlavním cílem zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany bylo vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami, a to vnějších i vnitřních. Jedná se o soubor kritérií, které určují úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, sjednocují postupy při práci s ohroženými dětmi a rodinami a nastavují alespoň minimální standard práce – co musí každé pracoviště vykonávat ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci, co musí mít k dispozici atd.  Příslušné ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§9)  a prováděcí vyhlášky (§6) vymezují základní okruhy standardů: principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany, technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., která popisuje celkem 14 okruhů standardů :

  • standardy 1-3 se zabývají místní a časovou dostupností, prostředím, podmínkami a informovaností o výkonu sociálně-právní ochrany konkrétního pracoviště
  • standard 4 se zabývá personálním zabezpečením výkonu sociálně-právní ochrany
  • standardy 5-6 řeší otázky přijímání a zaškolování zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany, vč. jejich profesního rozvoje
  • standardy 7-9 se zabývají prevencí ohrožení dítěte, dále zákonem stanovenými metodami, principy a postupy práce zaměstnanců sociálně-právní ochrany
  • standardy10-13 popisují kontrolní mechanismy, vedení dokumentace a způsob vyřizování a podávání stížností
  • standard 14 se týká návaznosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, postupu zaměstnanců sociálně-právní ochrany jako koordinátorů péče ve vztahu k ostatním subjektům

 

Úplné znění standardů kvality v tištěné podobě je k dispozici u vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Danušky Bálikové.

Standardy určené ke zveřejnění - naleznete zde  

Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost
Standard č. 2 - Prostředí a podmínky

Standard č. 3 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 4 - Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 7 - Prevence

Standard č. 8 - Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížností, příloha Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Statutárního města Ostravy

Standard č. 14 -Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

 

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochraně dětí