Petice a stížnosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Petice a stížnosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, se kterým se občané obracejí na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věcech veřejného či jiného společného zájmu, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů.

  Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na orgány města, orgány městských obvodů a Městskou policii Ostrava ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení či jné písemnosti sloužící k ochraně zájmů podatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleži do působnosti uvedených orgánů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let.
  Právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Petice musí mít písemnou podobu a musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru s uvedením jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výrobu v této věci zastupovatStížnost nemá předepsanou formu, nicméně musí z ní být patrné, proti komu nebo proti čemu směřuje, které konkrétní věci se týká, případně co se navrhuje.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Petice musí mít písemnou formu.                                                                                                                                                         Stížnosti lze podávat formou písemnou, ústní, elektronickou, případně telefonicky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  U odborů Magistrátu města Ostravy dle věcné příslušnosti,
  u úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy,
  u Městské policie Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  U odborů Magistrátu města Ostravy dle věcné příslušnosti,
  u úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy,
  u Městské policie Ostrava.

  Odbor kanceláře starosty a tajemníka
  Úřad městského obvodu Vítkovice
  Mírové náměstí č.1
  703 79 Ostrava-Vítkovice

   

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa 8:00–12:00 13:00–17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou požadovány.
  Stěžovatel může dle uvážení doklady předložit současně se stížností či jiným podáním.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Petice musí být vyřízena do 30 dnů ode dne doručení.

  Stížnosti se vyřizují bez zbytečného odkladu do 60 dnů ode dne jejich doručení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dotčené odbory Magistrátu města Ostravy, úřady městských obvodů, případně další zainteresované subjekty.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Stížnosti v režimu správního řádu v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem i ostatní stížnosti lze podat prostřednictvím  elektronické podatelny: pošta@vitkovice.ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 17. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti nebo konkrétní informace, zakládající důvod pro přijetí opatření.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 • Související životní situace a návody, jak je řešit
 • Popis byl naposledy aktualizován

  05.08.2021

 • Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno