Pozemky a budovy

Vedeme evidenci nemovitého majetku statutárního města Ostravy svěřeného do hospodaření městskému obvodu Vítkovice a nemovitého majetku města, který se nachází na jeho obvodu, a který mu svěřen nebyl. Zajišťujeme činnosti v souvislosti s využíváním a převody nemovitého majetku v rozsahu daném MOb Vítkovice statutem. Vedeme evidenci nájemních a obdobných smluv.

Provádíme kontrolu v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace, například kontrolu a vyhodnocování plnění stanovených harmonogramů a kvality prováděných prací, kontrolu čerpání finančních prostředků.


Hlavní činnost:

 • zajišťujeme činnosti v souvislosti s nabýváním nemovitých věcí do vlastnictví SMO v souladu s podmínkami danými statutem
 • podáváme návrhy na zápisy do katastru nemovitostí
 • zajišťujeme činnosti související s prodeji a koupí nemovitých věcí
 • zajišťujeme činnosti související s užíváním, nájmem a výpůjčkou nemovitých věcí
 • zajišťujeme činnosti související se zřizováním věcných břemen/služebnosti v souladu se statutem
 • předkládáme RMOb Vítkovice návrhy na vydání souhlasu s umístěním staveb na pozemcích, jenž byly svěřeny MOb, za podmínky, že o uzavření smlouvy s vlastníkem stavby přísluší rozhodnout orgánu MOb v souladu se statutem a souhlasu se vstupy na pozemky ve vlastnictví SMO, které mu byly svěřeny
 • připravujeme podklady pro jednání v soudních sporech a jednáme v soudních sporech, týkajících se majetku města, jenž byl svěřen městskému obvodu
 • poskytujeme informace odborům ÚMOb Vítkovice ve vztahu k nemovitým věcem SMO
 • vyjadřujeme se k návrhu územního plánu v části využití nemovitých věcí ve vlastnictví SMO na území obvodu
 • vystupujeme jako účastník řízení v případech uvedených ve statutu
 • provádíme kontrolu v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace

a další

Při prodeji a pronájmu pozemků ve vlastnictví SMO MOb Vítkovice, při domů ve vlastnictví SMO MOb Vítkovice a při zřizování věcných břemen/služebnosti se vychází ze zákona 128/2000 Sb. o obcích a z příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto obecné právní normy jsou doplněny:
 1. Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013 - Statut města Ostravy
 2. Metodickým postupem k oceňování věcných břemen (služebností) - vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici
  Dodatek č. 1 k Metodickému postupu k oceňování věcných břemen (služebností) - vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici č. 5/2014
  Dodatek č. 2 k Metodickému postupu k oceňování věcných břemen (služebností) – vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici č. 5/2014
  Dodatek č. 3 k Metodickému postupu k oceňování věcných břemen (služebností) – vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici č. 5/2014
 3. Zásady prodeje pozemků zastavěných bytovými domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Vítkovice
 4. Pravidla pro přiznání a poskytování ,,pobídkové následné slevy“ do výše max. 35% z kupní ceny realizovaného prodeje bytových domů z vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Vítkovice

PRONÁJMY NEMOVITÝCH VĚCÍ:

Rada MOb Vítkovice v souladu se statutem a zákonem o obcích rozhoduje o uzavírání nájemních smluv k nemovitým věcem ve vlastnictví MOb Vítkovice a smluv o výpůjčce. Pouze s předchozím souhlasem RMO lze rozhodovat o uzavírání těchto smluv:
 1. Na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než tři měsíce s výjimkou bytů, hrobových míst pozemků pod garážemi, jestliže jsou tyto garáže ve vlastnictví nájemce pozemku a je-li majetek svěřen městským obvodům,
 2. Na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než jeden rok, jedná-li se o pozemky patřící do zemědělského půdního fondu, nacházející se v zahrádkářských osadách
 3. Na dobu určitou delší pěti let s výjimkou bytů, hrobových míst a pozemků pod garážemi, jestliže tyto garáže jsou ve vlastnictví nájemce pozemku a je-li tento majetek svěřen městským obvodům.

Stanovení základních podmínek u pronájmů částí pozemků v k. ú. Vítkovice, a k. ú. Zábřeh-VŽ

Souhlas se zpracováním osobních údajů - verze pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů - verze doc


Žádost na pronájem pozemku (fyzická osoba)


Žádost na pronájem pozemku (právnická osoba)

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou (fyzická osoba)

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou (právnická osoba)


Postup odboru bytového a majetkového při uzavírání nájemní smlouvy - zahrada

Postup odboru bytového a majetkového při uzavírání nájemní smlouvy - pod domem, garáží, ...

U pronájmu nemovitých věcí nebo jejich částí stanoví MOb Vítkovice nájemné ve výši obvyklé
v místě a čase.

PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ:

V souladu se statutem a zákonem o obcích může MOb Vítkovice prodávat majetek, jenž byl svěřen MOb Vítkovice, s výjimkou inženýrských sítí včetně přípojek k nim, a to:

1. bytové domy včetně součástí a příslušenství bytových domů, vždy po předchozím souhlasu RMO

Žádosti o koupi budovy musí obsahovat tyto náležitosti

Postup odboru bytového a majetkového při realizaci prodeje bytových domů

2. pozemky zastavěné bytovými domy a pozemky funkčně související (zahrady, nádvoří, příjezdy apod.) s bytovými domy,

vždy po předchozím souhlasu RMO,

Žádost o odprodej pozemku musí obsahovat tyto náležitosti

Postup odboru bytového a majetkového při realizaci prodeje pozemků

Kupní cena nemovitých věcí se sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

SOUHLAS SE VSTUPEM a ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE/SLUŽEBNOSTI:

V souladu s obecně závaznou vyhláškou - Statutem města Ostravy v aktuálním znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, přísluší Radě městského obvodu Vítkovice rozhodovat o:

 1. souhlasu se vstupem a umístěním stavby na pozemky ve vlastnictví MOb Vítkovice
 2. zřízení věcných břemen/služebností k nemovitým věcem svěřených městskému obvodu

Cena za zřízení věcného břemene/služebnosti na pozemcích - druh ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace - je stanovena v souladu s Metodickým postupem k oceňování věcných břemen vedení liniových staveb v komunikacích, v chodnících a na jejich hranici schváleným RMOb Vítkovice nebo na základě znaleckého posudku.

Žádost o souhlas se vstupem a umístěním stavby (fyzická osoba)

Žádost o souhlas se vstupem a umístěním stavby (právnická osoba)


Žádost o souhlas se vstupem a umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (fyzická osoba)

Žádost o souhlas se vstupem a umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (právnická osoba) 

 

pokud se v textu uvádí:

 • " SMO", jedná se o statutární město Ostrava
 • " ÚMOb", jedná se o Úřad městského obvodu Vítkovice
 • " MOb" , jedná se o městský obvod Vítkovice
 • " ZMOb", jedná se o Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice
 • " RMOb", jedná se o Radu městského obvodu Vítkovice
 • " Statut", jedná se o obecně závaznou vyhlášku města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy v platném znění
 • " RMO", jedná se o Radu města Ostravy
 • " ZMO", jedná se o Zastupitelstvo města Ostravy