Životní situace

Místní poplatek ze psů – přihlášení a zrušení

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městského obvodu Vítkovice. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

K místnímu poplatku za zvláštní způsoby užívání veřejného prostranství jsou povinny se bez vyzvání přihlásit nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání všechny fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství některým ze způsobů uvedeným v § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v čl. 6, bod 1 písmeno a) – m) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků. Poplatek není vázán pouze na podnikatelskou činnost.

Žádost o posečkání úhrady pokuty, nákladů řízení a místního poplatku nebo rozložení jejich úhrady na splátky.

Žádost o posečkání úhrady pokuty, nákladů řízení a místního poplatku (dále jen „nedoplatek“) nebo rozložení jejich úhrady na splátky.