Místní poplatek ze psů – přihlášení a zrušení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů – přihlášení a zrušení

 2. Základní informace k životní situaci

  Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městského obvodu Vítkovice. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, má trvalý pobyt na území městského obvodu Vítkovice a je způsobilá k právním úkonům (event. zákonný zástupce, plná moc).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti (podat přiznání k místnímu poplatku ze psů)
  nebo změnu poplatkové povinnosti (uhynutí psa, nabytí dalšího psa apod.). Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 19/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn a doplňků, osvobozena. Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Držitel psa se dostaví v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00 hod. ke správci místního poplatku ze psů do budovy radnice městského obvodu Vítkovice, Mírové nám. 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 113, kde nahlásí údaje potřebné k zaevidování místního poplatku ze psů. Údaje o psu jsou zapsány v očkovacím průkaze psa.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové nám. 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 113.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Vítkovice
  Odbor financí a rozpočtu
  Mírové nám. 516/1
  703 79 Ostrava-Vítkovice

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
  (v ostatní dny po domluvě)

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K ohlášení místního poplatku ze psů je nutné mít tyto doklady:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • doklady prokazující nárok na slevu (tj. doklad o pobírání důchodu starobního, nebo invalidního, případně sirotčího)
  • doklady prokazující nárok na osvobození (průkaz ZTP/P, doklady osvědčující používání psa pro výcvik asistenčních psů, nebo dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů apod.)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Přiznání k místnímu poplatku ze psů

  Zrušení místního poplatku ze psů

  Formuláře jsou také k dispozici u správce poplatku.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok:

  a) za psa chovaného v rodinném domě 200 Kč

  b) za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě 300 Kč

  c) za psa chovaného v bytovém domě 1.000 Kč

  d) za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě 1.500 Kč

  e) za psa využívaného při podnikatelské činnosti 1.000 Kč

  f) za druhého a každého dalšího psa využívaného při podnikatelské činnosti 1.500 Kč

  g) za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč

  [pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má příjem z nájmu, dividendy, podíly ze zisku – platí pro něj sazba podle bodu a) až d)]

  h) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod bodem g) 300 Kč

  Možnost úhrady poplatku:

  - v hotovosti na pokladně (kancelář č. 112) v budově radnice v úřední dny tj. pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.

  -  bezhotovostně převodem na účet č. 19-1649309349/0800,

  -  poštovní poukázkou

  (vždy je nutné uvádět variabilní symbol)

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Poplatník psa je povinen do 15 dnů:

  • oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti (ze všech chovaných psů)
  • oznámit držení psa, i když je osobou, která je od placení poplatku podle zákona osvobozena, tzn. oznámit správci každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození
  • oznámit změnu údajů uvedených v přiznání (změna trvalého pobytu nebo sídla)
  • zánik poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej)

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000 Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nižší než 1.000 Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000 Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka Úřadu městského obvodu Vítkovice - ID datové schránky: 7mqbr27

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 19/2019 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn a doplňků

  Poplatník je povinen se s těmito předpisy seznámit.

  • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

   Příjemce rozhodnutí (platebního výměru) se může odvolat proti rozhodnutí správce daně. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno a lze jej podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

  • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   V souladu s ust. § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu do 50.000,-- Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku (ohlašovací povinnost).

   Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

  • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Popis byl naposledy aktualizován

   23.08.2021

  • Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno