Žádost o posečkání úhrady pokuty, nákladů řízení a místního poplatku nebo rozložení jejich úhrady na splátky.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Žádost o posečkání úhrady pokuty, nákladů řízení a místního poplatku

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o posečkání úhrady pokuty, nákladů řízení a místního poplatku nebo rozložení jejich úhrady na splátky.

 2. Základní informace k životní situaci

  Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor financí a rozpočtu (dále jen „správce daně“), na základě žádosti dlužníka může povolit posečkání úhrady nedoplatku nebo rozložení jeho úhrady na splátky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, zákonný zástupce fyzické osoby nebo opatrovník, zmocněnec.

  Právnická osoba, její statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni       jednat (dále jen „dlužník“).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Posečkání úhrady nedoplatku nebo její rozložení na splátky lze povolit při splnění podmínek stanovených v § 156 odst. 1 zákona č. 280/2009 S., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, např. pokud by neprodlená úhrada nedoplatku znamenala vážnou újmu pro dlužníka nebo osob na něj odkázaných, k zániku podnikání dlužníka aj.

  Povolení může být správcem daně vázáno i na další podmínky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po obdržení rozhodnutí o pokutě a nákladech řízení, platebního výměru či upozornění na nedoplatek dlužník podá žádost o posečkání úhrady nedoplatku nebo o rozložení jeho úhrady na splátky, ve které uvede důvod, pro který posečkání nebo povolení splátek žádá, a navrhne dobu posečkání nebo výši splátek a dobu jejich splatnosti.

  Žádost lze podat písemně nebo ústně do protokolu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pondělí – středa: 08:00 – 17:00 hod (polední pauza 12:00 – 13:00 hod)

  Úterý – čtvrtek:    08:00 – 14:00 hod (polední pauza 12:00 – 13:00 hod)

  PhDr. Drahomíra Ďurášová
  správce místních poplatků a vymáhání pohledávek
  +420599453142 113 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
  Bc. Lenka Šindlářová
  vedoucí odboru financí a rozpočtu
  +420599453144 216 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost, zmocnění k jednání za dlužníka.
  • Rozhodnutí o pokutě a nákladech řízení, platební výměr, upozornění na nedoplatek.
  • Originál dokladů, které dokladují skutečností, které jsou důvodem pro podání žádosti.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek ve výši 400,- Kč podle položky 1 písm. d) Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  30 dnů od podání žádosti. Pokud není uhrazen správní poplatek ve výši 400,-Kč za podání žádosti o posečkání a povolení splátek, je řízení zastaveno.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka: 7mqbr27

  E-podatelna pro podání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem

  E-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o posečkání či povolení splátek se lze odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před doručením tohoto rozhodnutí, u správce daně.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou žádné sankce.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  17.05.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno