Vymáhání pohledávek Mob Vítkovice v samostatné působnosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 

 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vymáhání pohledávek Mob Vítkovice v samostatné působnosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Předmětem vymáhání jsou pohledávky městského obvodu vůči fyzickým a právnických osobám, které vznikly ze smluvních vztahů. Jedná se :


  -o dlužné nájemné z pronájmu pozemků vč. příslušenství a pohledávky za zřízení věcných břemen

  -o ostatní pohledávky městského obvodu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická a právnická osoba (dlužník, popř. povinný), která je způsobilá k právním úkonům nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  a) zaplacením pohledávky
  - na pokladně Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 70300 Ostrava
  - prostřednictvím bankovního převodu na účet městského obvodu Vítkovice 19-1649309349/0800
  b) žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu
  - rozhodování o uzavření dohody o splátkách dluhu je v kompetenci orgánů městského obvodu
  c) žádosti o prominutí dluhu
  - rozhodování o prominutí dluhu je v kompetenci orgánů městského obvodu
  Nezaplacení pohledávky, popř. porušení dohody o splátkách dluhu, je důvodem k vymáhání pohledávky soudní cestou, čímž se podstatně zvýší celkové náklady.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Neprodleně kontaktovat zaměstnance oddělení pohledávek odboru financí, rozpočtu a školství a dohodnout se na dalším postupu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor financí, rozpočtu a školství, Mírové náměstí 516/1, 70300 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 70300 Ostrava, odbor financí, rozpočtu a školství, kancelář č. 216, Bc. Lenka Šindlářová, vedoucí odboru, Elektronická služba, kterou lze využítlsindlarova@vitkovice.ostrava.cz

  Bc. Lenka Šindlářová
  vedoucí odboru
  599453144 216 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu nebo o prominutí dluhu jsou vyřizovány ve lhůtě dle termínů stanovených orgány městského obvodu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Dokladovat skutečnosti, které jsou důvodem pro podání žádosti o povolení splátek dluhu nebo o prominutí dluhu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Pro získání informací využijte adresu:
  Alena Víchová, e-mail: avichova@vitkovice.ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podle platných zákonných předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou uplatňovány.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Vítkovice – www.vitkovice.ostrava.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.11.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno