Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení, hrozba ztráty bydlení, hrozba sociálního vyloučení, zadlužení, apod.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení, hrozba ztráty bydlení, hrozba sociálního vyloučení, zadlužení, apod.

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod.

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  -       pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),

  -       poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),

  -       poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,

  -       poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,

  -       pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),

  -       asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. využívání karty sociálních systémů, hospodaření s finančními prostředky),

  -       pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),

  -       poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),

  -       řeší problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení, 

  -       poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody.

  Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,
  • osobami s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
  • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
  • imigranty,
  • rodinami s dětmi.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociálního pracovníka uvedeného v bodu 9, popřípadě telefonický kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Vítkovice

  Odbor sociálních věcí

  Zengrova 14 

  703 79 Ostrava – Vítkovice

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  06.12.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno