Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení, hrozba ztráty bydlení, hrozba sociálního vyloučení, zadlužení, apod.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení, hrozba ztráty bydlení, hrozba sociálního vyloučení, zadlužení, apod.

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod.

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  -       pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),

  -       poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),

  -       poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,

  -       poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,

  -       pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),

  -       asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. využívání karty sociálních systémů, hospodaření s finančními prostředky),

  -       pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),

  -       poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),

  -       řeší problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení, 

  -       poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody.

  Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,
  • osobami s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
  • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
  • imigranty,
  • rodinami s dětmi.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociálního pracovníka uvedeného v bodu 9, popřípadě telefonický kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Vítkovice

  Odbor sociálních věcí

  Zengrova 14 

  703 79 Ostrava – Vítkovice

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Vítkovice, odloučené pracoviště odboru sociálních věcí, Zengrova 14 (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy).

  Bc. Danuška Báliková
  vedoucí odboru sociálních věcí
  +420599453227
  +420599453262
  5 / Ostrava - Vítkovice, Zengrova 14
  Bc. Petra Fedorucová, DiS.
  sociální pracovník
  +420599453263
  +420599453262
  6 / Ostrava - Vítkovice, Zengrova 14
  Nikola Kriebelová
  sociální pracovník
  +420599453226
  +420599453262
  6 / Ostrava - Vítkovice, Zengrova 14
  Bc. Petra Velká
  sociální pracovník
  +420599453222
  +420599453262
  6 / Ostrava - Vítkovice, Zengrova 14
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Práce sociálního pracovníka obce je vymezena:

  • zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

  Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem (bod č. 8)  t.j. statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Vítkovice.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.12.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno