Vymáhání pohledávek MOb Vítkovice v samostatné působnosti - NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ, NÁHRADA ŠKODY

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 

 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vymáhání pohledávek MOb Vítkovice v samostatné působnosti - NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ, NÁHRADA ŠKODY

 2. Základní informace k životní situaci

  Předmětem vymáhání jsou pohledávky městského obvodu vůči fyzickým a právnických osobám, které vznikly ze smluvních vztahů. Jedná se :


  -o dlužné nájemné z pronájmu pozemků vč. příslušenství a pohledávky za zřízení věcných břemen

  -o ostatní pohledávky městského obvodu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická a právnická osoba (dlužník, popř. povinný), která je způsobilá k právním úkonům nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  a) zaplacením pohledávky
  - na pokladně Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 70300 Ostrava
  - prostřednictvím bankovního převodu na účet městského obvodu Vítkovice 19-1649309349/0800
  b) žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu
  - rozhodování o uzavření dohody o splátkách dluhu je v kompetenci orgánů městského obvodu
  c) žádosti o prominutí dluhu
  - rozhodování o prominutí dluhu je v kompetenci orgánů městského obvodu
  Nezaplacení pohledávky, popř. porušení dohody o splátkách dluhu, je důvodem k vymáhání pohledávky soudní cestou, čímž se podstatně zvýší celkové náklady.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Neprodleně kontaktovat zaměstnance odboru financí a rozpočtu a dohodnout se na dalším postupu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor financí a rozpočtu, Mírové náměstí 516/1, 70300 Ostrava.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou žádné.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu nebo o prominutí dluhu jsou vyřizovány ve lhůtě dle termínů stanovených orgány městského obvodu.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Dokladovat skutečnosti, které jsou důvodem pro podání žádosti o povolení splátek dluhu nebo o prominutí dluhu.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka: 7mqbr27

  E-podatelna pro podání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem

  E-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  17.05.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno