Vymáhání pohledávek MOb Vítkovice v samostatné působnosti - NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ, NÁHRADA ŠKODY

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 

 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vymáhání pohledávek MOb Vítkovice v samostatné působnosti - NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ, NÁHRADA ŠKODY

 2. Základní informace k životní situaci

  Předmětem vymáhání jsou pohledávky městského obvodu vůči fyzickým a právnických osobám, které vznikly ze smluvních vztahů. Jedná se :


  -o dlužné nájemné z pronájmu pozemků vč. příslušenství a pohledávky za zřízení věcných břemen

  -o ostatní pohledávky městského obvodu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická a právnická osoba (dlužník, popř. povinný), která je způsobilá k právním úkonům nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  a) zaplacením pohledávky
  - na pokladně Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 70300 Ostrava
  - prostřednictvím bankovního převodu na účet městského obvodu Vítkovice 19-1649309349/0800
  b) žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu
  - rozhodování o uzavření dohody o splátkách dluhu je v kompetenci orgánů městského obvodu
  c) žádosti o prominutí dluhu
  - rozhodování o prominutí dluhu je v kompetenci orgánů městského obvodu
  Nezaplacení pohledávky, popř. porušení dohody o splátkách dluhu, je důvodem k vymáhání pohledávky soudní cestou, čímž se podstatně zvýší celkové náklady.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Neprodleně kontaktovat zaměstnance odboru financí a rozpočtu a dohodnout se na dalším postupu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor financí a rozpočtu, Mírové náměstí 516/1, 70300 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor financí a rozpočtu

  Pondělí – středa: 08:00 – 17:00 hod (polední pauza 12:00 – 13:00 hod)

  Úterý – čtvrtek:    08:00 – 14:00 hod (polední pauza 12:00 – 13:00 hod)

  Michaela Hilscherová
  pokladní, nájmy z pozemků
  +420599453139 112 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
  Bc. Lenka Šindlářová
  vedoucí odboru financí a rozpočtu
  +420599453144 216 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádosti o uzavření dohody o splátkách dluhu nebo o prominutí dluhu jsou vyřizovány ve lhůtě dle termínů stanovených orgány městského obvodu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Dokladovat skutečnosti, které jsou důvodem pro podání žádosti o povolení splátek dluhu nebo o prominutí dluhu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka: 7mqbr27

  E-podatelna pro podání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem

  E-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podle platných zákonných předpisů.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou uplatňovány.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Vítkovice – www.vitkovice.ostrava.cz

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  17.05.2023

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace