Odbor sociálních věcí

Adresa:
Odbor sociálních věcí ÚMOb Vítkovice
Zengrova 14, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:

Řeší:

Odbor sociálních věcí je odborem městského obvodu,  který zabezpečuje působnost na úsecích sociálně právní ochrany dětí,  sociální péče a sociálních služeb. Výkon činnosti odboru se řídí Organizačním řádem ÚMOb Vítkovice.

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Statutárního města Ostravy.

 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

 

Sociálně–právní ochrana dětí je vykonávána v rámci přenesené působnosti na území správního obvodu v souladu s příslušnými právními předpisy a v rozsahu vymezeném statutem.

Sociálně-právní ochranou se rozumí

-      ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

-      ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

-      působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

-      zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Základním hlediskem při poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte.

Životní situace typické pro poskytování sociálně právní ochrany

a)      rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,

b)      děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,

c)      děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití,

d)     opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,

e)      děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f)       děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

g)      děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h)      děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

Na odboru sociálních věcí působí tři sociální pracovnice s oprávněním pro výkon sociálně-opravní ochrany dětí.

Sociální pracovník SPOD, pověřen zastupováním vedoucího oddělení SPOD – děti svěřené do ústavní výchovy:

 Mgr. Lucie Herzová

Telefon: 599 453 221
Mobil: 607 159 427
e-mail: lucie.herzova@vitkovice.ostrava.cz

 

Sociální pracovníci SPOD - §6 (ohrožené děti), kolizní opatrovnictví:

Bc. Gabriela Náplavová
Telefon: 599 453 220
Mobil: 725 877 821
e-mail: gabriela.naplavova@vitkovice.ostrava.cz

Mgr. Simona Fabiánková
Telefon: 599 453 224
Mobil: 725 877 739
e-mail:
simona.fabiankova@vitkovice.ostrava.cz


Kdo se může na sociální pracovníky obrátit 

Těhotné dívky, rodiče dítěte do 18-ti let věku, rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené dítě do 18-ti let věku, dítě do 18-ti let věku, které má trvalý pobyt na území ČR nebo dítě, které nemá trvalý pobyt na území ČR, ale pobývá zde v doprovodu rodičů či bez rodičů (zákonných zástupců), každý, kdo chce orgán sociálně-právní ochrany dětí upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Každý je oprávněn upozornit sociálně-právní ochranu dětí na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti; sociálně-právní ochrana dětí má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.

Vymezení činnosti sociálních pracovníků

-      vyhledávání dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

-      ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

-      působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny (např. zprostředkování psychologického poradenství, mediace a dalších odborných služeb)

-      pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

-      zpracování individuálního plánu ochrany dítěte

-      zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

-      sledování vývoje dětí umístěných v ústavní výchově, sledování podmínek u rodičů, zda důvodu pro nařízení ústavní výchovy trvají

-      sledování vývoje dětí umístěných v péči jiné fyzické osoby než rodiče a v pěstounské péči na přechodnou dobu

-      poskytování sociálně-právního poradenství a pomoci

-      preventivní činnost a depistáž

-      sledování vývoje dětí s nařízeným dohledem nad výchovou

-    návštěvy dítěte a jeho rodiny v prostředí, ve kterém žije

      -    práce s oběťmi domácího násilí, pomoc obětem trestné činnosti

-      podávání návrhů soudům a výkon funkce opatrovníka a poručníka

Sociální kuratelu vykonávají na odboru sociálních věcí dva kurátoři pro děti a mládež, kteří mají správní obvod rozdělený podle ulic následovně:

Mgr. Petra Šilhavá
Telefon: 599 453 264
Mobil: 725 877 977
e-mail: petra.silhava@vitkovice.ostrava.cz

Ulice – Barbořina, Bivojova, Dušní, Erbenova mimo č.o. 91, Kotěrova, Lidická, Maixnerova, Meziuliční, Místecká, Moravská, Na Obvodu, Nerudova, Obránců míru, Ocelářská, Okružní, Přerušená, Rudná, Sirotčí, Starobní, Středulinského, Šalounova, U Nádraží, Urbančíková, Uzavřená, Tavičská, V Sadě

Mgr. Květoslav Boháč
Telefon: 599 453 260
Mobil: 725 877 957
e-mail: kvetoslav.bohac@vitkovice.ostrava.cz

Ulice - Dehtová, Erbenova č. o. 91, Halasova, Holubova, Jeremenkova, Kořenského, Kotkova, Kovářská, Kutuzovova, Mečnikovova, Mírové náměstí, Mírová, náměstí Jiřího z Poděbrad, Obytná, Pasteurova, Prokopa Velikého, Rostislavova, Ruská, Ryskova, Sovova, Svatoplukova, Syllabova, Štramberská, Thomayerova, Tržní, Věžní, Vrázova, Výstavní, Zálužanského, Závodní, Zengrova, U Cementárny

Kdo se  na kurátora může obrátit

Děti do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného či přestupku, mladiství (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili přestupku, děti a mladiství s výchovnými problémy, problémy ve škole či v rodině, rodiče těchto dětí, školská zařízení, výchovní poradci, každý občan dle § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kurátoři pro děti a mládež se zaměřují zejména na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, a dále na děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu. Kurátoři provádějí opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Vymezení činnosti

-      vyhledávání dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

-      ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

-       působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, jednání s dětmi i rodiči o odstranění nedostatků v chování či výchově dítěte

-      pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

-      zpracování individuálního plánu ochrany dítěte

-      sledování vývoje dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody, návštěvy rodičů těchto dětí

-      sledování vývoje dětí s nařízeným dohledem nad výchovou

-      účast na přestupkovém řízení a trestním řízení vedenému proti mladistvému

-      pomoc dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy, po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody a zajištění pomoci při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí

-      poskytování sociálně-právního poradenství a pomoci

-      pomoc se zajištěním péče odborníků – dětský psycholog, psychiatr atd.

-      návštěvy dítěte a jeho rodiny v prostředí, ve kterém žije

-      podávání návrhů soudům a výkon funkce kolizního opatrovníka

-      rozhodování o výchovných opatřeních, neučinil-li tak soud

-      sledování, zda jsou dodržována opatření, o nichž bylo rozhodnuto

-      preventivní činnost a depistáž

Spolupracující organizace a instituce

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Magistrát města Ostravy
- soudy a státní zastupitelství
- probační a mediační služba
- Policie ČR
- Městská policie Ostrava
- okresní správa sociálního zabezpečení
- orgány sociálně-právní ochrany dětí jiných úřadů
- školy a školská zařízení (diagnostické ústavy, výchovné ústavy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny)
- úřad práce
- nestátní neziskové organizace (zapsaný spolek Centrom, Fond ohrožených dětí, Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, Sdružení sociálních asistentů, Slezská diakonie, obecně prospěšná společnost Bílý nosorožec, Charita Ostrava, obecně prospěšná společnost Jekhetane, Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Ostrava, občanské sdružení Vzájemné soužití)

Zákonný rámec

Zaměstnanci orgánu sociál-právní ochrany dětí se řídí  platnými právními předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

Časová dostupnost orgánů sociálně-právní ochrany

pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. úřední den (mimo poledne tj. 12,00 až 13,00)

úterý a čtvrtek  od 8,00 do 14,00 hod  (od 14:00 do 15:30 - zajištěna služba  zaměstnanci OSPOD)

pátek  8,00 do 12,00 hod.  ( od 12:00 do 14:00 - zajištěna služba zaměstnanci OSPOD )

Zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Vítkovice pracují v režimu pružné pracovní doby. Základní pracovní doba v pondělí a ve středu je vymezena jako úřední den, jedná se o čas, kdy jsou zaměstnanci klientům k dispozici osobně v budově úřadu. Neúřední dny, tj. úterý, čtvrtek a pátek jsou určeny zejména pro zpracování administrativy, šetření, konzultace. Po domluvě s klientem lze v tyto dny sjednat osobní jednání.  Zaměstnanci jsou v tyto dny dostupní prostřednictvím telefonu. Mimo výše uvedenou dobu a ve dnech pracovního volna a klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost v rámci celého správního obvodu statutárního města Ostravy, pracovní pohotovost vykonávají zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy a městských obvodů. V době pracovní pohotovosti jsou vykonávány pouze nutné a bezodkladné úkony.

 

SOCIÁLNÍ PÉČE 

V oblasti sociální péče zajišťuje odbor sociálních věcí komplexní sociální práci a  poradenství pro osoby v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené osoby, osoby omezené ve svéprávnosti, osoby sociálně vyloučené, osoby žijící rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí. Od 01. 01. 2012  vykonávána  odbor sociální věcí také agendu sociálního kurátora  pro dospělé.

Odbor zajišťuje zejména tyto činnosti a poskytuje pomoc:

 • s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí
 • při výběru vhodné sociální služby (azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba atd.) 
 • s vyřizováním osobních dokladů (při podání žádosti o vystavení občanského průkazu, cestovního pasu, rodného listu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny)
 • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy, např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi či pro osoby se zdravotním postižením
 • s překonáváním problémů s hledáním, změnou či udržením zaměstnání
 • s přihlášením do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce
 • při řešení finančních problémů (exekuce, dluhy)
 • při hospodaření s finančními prostředky
 • při řešení bytové situace
 • při vztahových problémech
 • při řešení domácího násilí
 • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami
 • poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
 • vykonává funkci opatrovníka a poskytuje občanům poradenství v této oblasti (sepisování návrhů na zkoumání způsobilosti k právním úkonům, řešení konkrétních sociálních situací občanů, vykonávajících funkci opatrovníka).
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění - občanům, kteří nemohou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat důchod, nebo s ním účelně hospodařit, může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

 

Odbor sociálních věcí zprostředkovává umístění  občanů s trvalým pobytem v obvodu Vítkovice  v Domě s pečovatelskou službou na ul. Lidická 55 a Penzion pro trvalé bydlení na ul. Ocelářská 16.  

Byty v těchto zařízeních jsou určeny občanům jejichž zdravotní stav jim umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní ošetřovatelské péče.

 

SOCIÁLNÍ  SLUŽBY

Městský obvod Vítkovice zajišťuje poskytování pečovatelské služby prostřednictvím odboru sociálních věcí.

Pracoviště (sídlo) PS:   Ocelářská 16, 703 00 Vítkovice

Kontakt:               Věra Lauerová, koordinátor pečovatelské služby                                  Tel: 599453210

                              Mobil: 725 877 579

                               e-mail: vlauerova@vitkovice.ostrava.cz

Doba poskytování pečovatelské služby:

pondělí – pátek  od 06.30 – 15.00 hod.

Poslání

Posláním pečovatelské služby městského obvodu Vítkovice je umožnit osobám v nepříznivé životní a zdravotní situaci, setrvat co nejdéle v přirozeném(domácím) prostředí.  

Principy (zásady)  

 • možnost volby služeb
 • partnerský a individuální přístup
 • diskrétnost
 • serióznost a spolehlivost
 • empatie
 • odbornost
 • dostupnost
 • respektování názorové orientace

Cílová skupina

Pečovatelská služba je určena:

 • osobám se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a osobám se sníženou soběstačností ve zvládání základních životních potřeb. 
 • osobám s mentálním a duševním postižením, pokud je PS schopna ve spolupráci s rodinou a dalšími organizacemi a odborníky přispět k zajištění péče o takto postiženou osobu.

Pečovatelská služba se neposkytuje osobám, které jsou pod vlivem omamných látek, chovají se agresivně a vulgárně vůči pracovnicím PS.

Cíle PS

 • udržet klienta v jeho přirozeném domácím prostředí
 • poskytnout přiměřenou podporu a pomoc, která povede k zachování soběstačnosti klienta
 • motivovat klienta k samostatné činnosti, která povede k zachování schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost

Popis realizace

Pečovatelská služba je terénní služba, poskytuje se

 • v  domácnostech občanů městského obvodu Vítkovice
 • v domácnostech  v  Domě s pečovatelskou službou na ul. Lidická 55  a Penzionu pro trvalé bydlení na ulici Ocelářská 16 – zde je i sídlo naší PS.

Zájemce o pečovatelskou službu může požádat o poskytování služby formou  písemnou, telefonickou či osobní návštěvou v sídle PS.

Koordinátor pečovatelské služby provede sociální šetření, zjistí individuální potřeby klienta, seznámí jej s vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby a konkrétně sjedná rozsah a způsob poskytování služby. Služba je následně poskytována na základě sepsané smlouvy o poskytování pečovatelské služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Úkony pečovatelské služby

 

a)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b)     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c)      poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d)     pomoc při zajištění chodu domácnosti

e)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Výše úhrad za úkony pečovatelské služby

Stanovení výše úhrad se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb.,kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a sazebníkem úhrad, který byl schválen usnesením Rady MOb Vítkovice   č. 3043/RMOb-Vit/1418/116 ze 116. schůze rady městského obvodu konané dne 23.03.2022.

Financování

Pečovatelská služba je realizována převážně z rozpočtu městského obvodu, z úhrad uživatelů služby a s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

 msk-logo

 

ŠKOLSTVÍ

Městský obvod Vítkovice je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Mateřské školy Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37, p. o. a Základní školy
Ostrava-Vítkovice Šalounova 56, p. o. Mateřská škola vykonává svou činnost na čtyřech pracovištích – Erbenova 23, Kořenského 9 a Obránců míru 71. Základní škola působí rovněž na dvou budovách a to na ul. Šalounova 56 a Halasova 30. Podrobné informace o jednotlivých příspěvkových organizacích naleznete na webových stránkách škol.

 

Základní údaje a odkazy na webové stránky škol:

Mateřská škola Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37, p. o.

Prokopa Velikého 37, 703 00 Ostrava Vítkovice

telefon na ředitele školy: 602 412 760

reditelstvi@msprokopavelikeho.cz

datová schránka: n52kwc3

https://www.msprokopavelikeho.cz/

 

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p. o.

Šalounova 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice

telefon: 596 614 537, 736 764 041        

e-mail: zssalounova@seznam     

datová schránka: 3qkmqqb 

https://www.zssalounova.cz/

 

Odbor sociálních věcí na úseku školství řeší:

 • metodicky řídí školské příspěvkové organizace (mateřské a základní školy) zřizované městským obvodem Vítkovice,
 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné předškolní a školní docházky,
 • připravuje podklady pro zřizování a zrušování škol,
 • vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitelů školských zařízení,
 • oceňuje pedagogické pracovníky,
 • spolupracuje při pořádání kulturních a sportovních akcí pro školy,
 • vyřizuje stížnosti na svěřených úsecích,
 • přijímá výsledky šetření ČŠI, přijímá konkrétní opatření,
 • spolupracuje s oddělením sociálněprávní ochrany dětí,
 • spolupracuje s odborem bytovým a majetkovým a odborem financí a rozpočtu.

 

Výkon agendy na úseku školství zajišťuje:

Mgr. Lucie Herzová, referent pro komunitní práci a školství

telefon: 599 453 265, mobil: 607 159 427, e-mail: lherzova@vitkovice.ostrava.cz