Radnice

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Označení - pojmenování - životní situace

Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Základní informace k životní situaci

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti, před matričním úřadem nebo soudem.

Nezletilý, který není plně svéprávný, a rovněž ten, kdo není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K sepsání zápisu o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství se musí dostavit  oba rodiče osobně k matričnímu úřadu. Matrikářka sepíše zápis o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče. 

Pokud se narodí dítě rozvedené matce ve lhůtě do 300 dnů po rozvodu manželství, mohou bývalý manžel matky, muž, který tvrdí, že je otcem dítěte a matka dítěte určit otcovství tzv. trojdohodou učiněnou před matričním úřadem

• matka dítěte je vdaná - v rozvodovém řízení

• matka dítěte je rozvedená (dítě se narodilo ve lhůtě do 300 dnů po rozvodu)

 • prohlášení lze učinit do 1 roku od narození dítěte

•  k  záznamu do matriční knihy bude s trojdohodou předložen i rozsudek o rozvodu,    který nabyl právní moci , zapíše se nový otec dle trojdohody

 Pro získání podrobnějších informací kontaktujte matriku. 

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěvou matričního úřadu.

K sepsání zápisu o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství se musí dostavit  oba rodiče osobně k matričnímu úřadu.

Pokud se narodí dítě rozvedené matce ve lhůtě do 300 dnů po rozvodu manželství, mohou bývalý manžel matky, muž, který tvrdí, že je otcem dítěte a matka dítěte určit otcovství tzv. trojdohodou učiněnou před matričním úřadem

 

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoli matričním úřadě na území ČR.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

Bc. Milena Pacnerová, matrikářka

        +4205994531140           1. poschodí, dveře č. 217

                  

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K sepsání zápisu rodiče předloží tyto doklady: určení otcovství k nenarozenému dítěti:

 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • matka - těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

určení otcovství k narozenému dítěti:

 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále,  případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka.  Je-li jeden z rodičů cizinec, který nemluví nebo nerozumí česky, je nezbytné, aby při  souhlasném prohlášení o určení otcovství byl přítomen úřední tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Zápis o souhlasném prohlášení o určení otcovství vyhotoví matrikářka.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za sepsání zápisu o souhlasném prohlášení o určení otcovství se nevybírá žádný správní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se rodiče dostaví současně a předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

Elektronická služba, kterou lze využít

---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem (§ 79a odst. 1 písm. d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti (§ 79a odst. 1 písm. e) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně

-       uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,

 -      uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody

(§ 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích).

Popis byl naposledy aktualizován

11.01.2024

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno