Radnice

Uzavírání manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Označení - pojmenování - životní situace

Uzavírání manželství

Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci") , že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hl. m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, nebo
 • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl. m. Prahy nebo statutárního města, nebo
 • poslancem nebo senátorem. Snoubenci předloží matričnímu úřadu k dotazníku k uzavření manželství písemné prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství.

Prohlášení o uzavření manželství musí být učiněno v přítomnosti matrikáře příslušného matričního úřadu.

Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad a v termínech stanovených radou obce.  Místem určeným pro konání svatebních obřadů u Úřadu městského obvodu Vítkovice je obřadní síň v budově Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Jedná-li se o církevní sňatek,

uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.Před uzavřením církevního sňatku musí být vydáno osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání. K žádosti o vydání osvědčení předloží snoubenci matričnímu úřadu stejné doklady jako snoubenci, kteří budou uzavírat občanský sňatek.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zmocněnec jednoho ze snoubenců.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu dotazník k uzavření manželství a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené občanským zákoníkem.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Po výběru místa svatebního obřadu se snoubenci obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

S písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku se snoubenci obrátí osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Bližší informace sdělí matriční úřad.

Na které instituci životní situaci řešit

Matriční úřad podle místa uzavření manželství.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

Úřední hodiny:
pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

Marcela Theimerová

matrikářka    +420599453161           1. poschodí, dveře č. 210

                  

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu.

Snoubenci, kteří jsou státními občany ČR s trvalým pobytem v ČR, k dotazníku k uzavření manželství předloží:
 

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího  manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud  je snoubenec ovdovělý)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera ( jde-li o  snoubence, který žil v partnerství)
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dění není znám a toto dítě chtějí snoubenci zahrnout do dohody o společném příjmení)

 

Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, předloží k výše uvedeným dokladům navíc doklad o trvalém pobytu a osobním stavu vydaný státem, na jehož území má trvalý pobyt.
 
Snoubenec, který je cizincem, k dotazníku k uzavření manželství připojí
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství, 
c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, 
d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, 
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, 
f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený, 
g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem, 
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství, 
i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
Údaje uvedené v písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.
Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
 
Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.
 
Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. Plná moc musí obsahovat náležitosti stanovené v § 669 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o  rozvodu manželství v  případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad). 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu nebo ke stažení zde. 

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci,

 • nemají-li ani jeden trvalý pobyt na území České republiky              5.000,- Kč
 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky         3.000,- Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou  3.000,- Kč.

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině zaplatí snoubenec 500,- Kč.

Za vydání osvědčení k uzavření manželství církevní formou zaplatí snoubenci 500,- Kč.

Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu nebo bezhotovostně platební kartou před provedením úkonu.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list. 

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek)  a žádosti o povolení uzavřít manželství mimo úředně stanovený termín nebo úředně stanovenou místnost je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

---

Popis byl naposledy aktualizován

11.01.2024

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavírání manželství

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno