Vydání úmrtního listu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání úmrtního listu

 2. Základní informace k životní situaci

  Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

  Při  úmrtí  občana  ČR  v  cizině  si  mohou  pozůstalí  požádat  o  zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list. Zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo kteréhokoli matričního úřadu. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Matriční úřad může vydat úmrtní list dle § 8 dst. 12  a § 25 odst. 1 písm. a), d)  a odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků,
  • členům rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům (za členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, manželka, rodiče, děti, vnuci, pravnuci, prarodiče), v případě převzetí dokladu na základě plné moci, podpis na plné moci musí být úředně ověřen.
  • o    fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí nejdříve obrátí na jakoukoliv pohřební službu a objednají pohřeb.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobně se dostavit na matriční úřad - matriku úmrtí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vydání úmrtního listu po úmrtí občana žádejte na matrice úmrtí úřadu, v jehož správním obvodu k úmrtí fyzické osoby došlo.

  V Ostravě jsou to tyto matriční úřady:

  • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  • Úřad městského obvodu Poruba 
  • Úřad městského obvodu Ostrava – Jih 
  • Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 
  • Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  • Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  • Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 
  • Úřad městského obvodu Vítkovice 
  • Úřad městského obvodu Svinov 
  • Úřad městského obvodu Stará Bělá

  Matrika Magistrátu města Ostravy úmrtní listy nevydává.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1 Ostrava, odbor vnitřních věcí a správních činností - matrika,   1. patro kancelář č. 210 a 213.

  Bc. Natálie Bednářová
  matrikářka, Czech Point
  599453155 210 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
  Bc. Milena Pacnerová
  matrikářka, narození, úmrtí
  599453140 217 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
  Marcela Theimerová
  matrikářka, narození, úmrtí
  599453161 210 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vyzvednutí úmrtního listu předloží oprávněná fyzická osoba svůj občanský průkaz, včetně matričních dokladů, kterými prokáže příbuzenský poměr k zemřelému (například rodný list, oddací list, rodné listy rodičů, prarodičů, oddací list rodičů, prarodičů).

  Pokud  nebyl  odevzdán  na  pohřební  službě  občanský  průkaz nebo cestovní doklad zemřelého, můžete tyto doklady odevzdat na matrice při převzetí úmrtního listu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vystavení druhopisu úmrtního listu zaplatí občan hotově na místě správní poplatek 100 Kč dle položky 3, písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

  Prvopis úmrtního listu pro vyřizovatele pohřbu je bez poplatku.

   

  Duplikáty matričních dokladů osob zemřelých v Městském obvodu Vítkovice v letech 1.1.1972 – 14.11.1992 vydává Úřad městského obvodu Ostrava – Jih.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušná matrika vystaví úmrtní list do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od zdravotnického zařízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Příslušná matrika vystaví úmrtní list do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od zdravotnického zařízení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po zápisu do knihy úmrtí je vyřizovateli pohřbu vydán úmrtní list.

  Občan, u kterého v souvislosti s úmrtím dojde ke změně stavu na vdova/vdovec, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu.

  Žádat o vydání nového občanského průkazu je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vystavení úmrtního listu elektronicky zákon o matrikách prozatím neumožňuje. 
  Vaše případné dotazy můžete zasílat elektronickou poštou na adresu

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na webových stránkách ministerstva vnitra – www.mvcr.cz.

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Po úmrtí si pozůstalý(á) manžel(ka) vyřídí:

  • vdovský, vdovecký, sirotčí důchod – Česká správa sociálního zabezpečení, Zelená 34A, Ostrava, tel. 596 662 111.
  • nahlášení změny v placení odvozu odpadu – Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní
   a cen, 3. patro, levé křídlo Nové radnice, kancelář číslo 363 - 364.
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  05.08.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno