Radnice

Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Označení - pojmenování - životní situace

Vydávání druhopisů matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství

Základní informace k životní situaci

Matriční doklady (rodné listy, oddací listy, doklady o registrovaném partnerství, úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, vstoupila do registrovaného partnerství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad vydá matriční doklad:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, partnerovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům, sourozencům),  podává-li žádost zmocněnec, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen,
 • pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

Matriční úřad vydá rodný list dítěte na žádost zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud bylo dítě do péče tohoto zařízení nebo osoby svěřeno na základě rozhodnutí soudu.

Matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prokázání oprávněnosti na získání matričního dokladu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, vstoupila do registrovaného partnerství nebo zemřela.

Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Na které instituci životní situaci řešit

Matriční doklady (rodné listy, oddací listy, doklady o registrovaném partnerství, úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství, vstoupila do registrovaného partnerství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Úřad městského obvodu Vítkovice je matričním úřadem pro městský obvod Vítkovice.
 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

Bc. Eva Poláková, matrikářka

                       +420599453155   1. poschodí, dveře č. 210

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předloží:

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)
 • matriční doklad k prokázání příbuzenského poměru (například rodný list, oddací list)*; případně jinou veřejnou listinu, kterou žadatel prokáže, že požadovaný matriční doklad je nezbytný pro uplatnění jeho práv před státními orgány ČR, orgány územních samosprávných celků nebo k uplatnění právních nároků v cizině,
 • pokud žádost podává zmocněnec, je třeba předložit  také  plnou moc s úředně  ověřeným podpisem žadatele.

* Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny. Za členy rodiny se pro tento účel považují manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek ve výši 300 Kč.

 Bezplatně se vydává pouze prvopis matričního dokladu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat prostřednictví zpřístupněné datové schránky do datové schránky matričního úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Popis byl naposledy aktualizován

11.01.2024

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno