Radnice

Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Označení - pojmenování - životní situace

Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Základní informace k životní situaci

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Ověřující úřad za obsah listin neodpovídá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

O legalizaci (ověření podpisu) může požádat  fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.

O vidimaci (ověření listiny) může požádat  kdokoli, kdo předloží listinu k vidimaci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

Vidimace se neprovede

 • a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina obsahuje viditelný zajišťovací prvek,

e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

f) jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

1. prvopis,

2. již ověřenou vidimovanou listinu,

3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti.

Legalizace se neprovede:

a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

b) jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,

c) nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,

d) nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,

e) jde-li o legalizaci podpisu dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,

f) jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,

g) jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem,

h) jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

 

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.
Vidimace/legalizace se na vidimované/legalizované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Předložit vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis, příslušnému úředníkovi.

 

Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy), kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřední hodiny:


pondělí a středa  8.00–12.00   13.00–17.00

úterý a čtvrtek 8.00–12.00   13.00–14.00  pátek 8.00–12.00  

 

 

 

Daja Myšková ,         tel.    +420599453137 přízemí dveře 111

referent spisové služby, Czech Point, ztráty a nálezy

 

 

Vlasta Klabačková     tel. +420 599453111      přízemí dveře 111

referent podatelny,  Czech Point, spojovatelka, rozmnožovací práce

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti 

a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo

c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí  podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za vidimaci každé započaté stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50 Kč.


Správní poplatky se hradí v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků .

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Popis byl naposledy aktualizován

11.01.2024

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno