Radnice

Ohlášení adresy pro doručování písemností

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

  1. Označení - pojmenování - životní situace

    Ohlášení adresy pro doručování písemností

  2. Základní informace k životní situaci

    Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je vždy odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

  3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

    Jen občan České republiky.

  4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

    Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně. Použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

  5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu, příp. jiného písemného oznámení na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

  6. Na které instituci životní situaci řešit

    Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.

  7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

    ohlašovna Úřadu městského obvodu Vítkovice
    Mírové náměstí 516/1
    703 79  Ostrava-Vítkovice

    Úřední hodiny: 
    pondělí a středa  8.00–12.00   13.00–17.00 

  8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    Občan České republiky předkládá platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, předkládá platný cestovní doklad.

  9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

    Formulář pro ohlášení adresy pro doručování písemností lze získat na ohlašovně Úřadu městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 703 79  Ostrava-Vítkovice. Písemné hlášení je možno učinit rovněž volnou formou v listinné podobě.

  10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

    Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se nevybírá správní poplatek.

  11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení adresy pro doručování provedeno bezodkladně.

  12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

    Další účastníci nejsou stanoveni.

  13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Další činnosti nejsou požadovány.

  14. Elektronická služba, kterou lze využít

    Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu nebo prostřednictvím datové schránky.

  15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Sankce nejsou stanoveny.

  18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  20. Popis byl naposledy aktualizován

    01.07.2021

  21. Datum konce platnosti popisu

    Neuvedeno