Radnice

Poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 2. Základní informace k životní situaci

  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

  Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací podle tohoto zákona není počítačový program. Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
  • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.
  • Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.
  • Žádost lze podat prostřednictvím odboru vnitřních věcí a kultury, kteréhokoli věcně příslušného odboru nebo na podatelně Úřadu městského obvodu Vítkovice.
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou požadovány.

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  kopie listiny

  černobílý

  černobílý

  barevný

  barevný

  1 strana A 4

  jednostranný tisk               2 Kč

  oboustranný tisk               3 Kč

  jednostranný tisk               4 Kč

  oboustranný tisk             7 Kč

  1 strana A 3

  jednostranný tisk               3 Kč

  oboustranný tisk               4 Kč

  jednostranný tisk               8 Kč

  oboustranný  tisk             14 Kč

  Skenování dokumentu

  1 strana A4                2 Kč

  1 strana A3                2 Kč

   

   

  technické nosiče dat:

  CD disk
  DVD
  jiný tech. nosič dat ve výši pořizovací ceny

   5 Kč
   7 Kč

   

    

   

  poštovné

  dle sazebníku poštovních služeb

   

   

  osobní náklady za „dobu práce“ na mimořádně rozsáhlé vyhledávání   informací

  263 Kč za každou započatou hodinu

  výše licenční odměny za oprávnění užít informaci

  není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle   předchozích odstavců tohoto sazebníku

   

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

  Povinný subjekt posoudí žádost a

  • brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, 
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  • poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

  Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o poskytnutí informace lze zaslat na elektronickou adresu: posta@vitkovice.ostrava.cz

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  29.07.2022

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno