Radnice

Ztráty a nálezy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráty a nálezy

 2. Základní informace k životní situaci

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztracené věci (§ 1051-§ 1065).

  Jedná se o nalezení nebo ztracení věci. Jde o případy, kdy fyzická nebo právnická osoba nalezne věc, která byla ztracena a není znám vlastník, nebo ten, kdo ji ztratil.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické a právnické osoby (nálezci a vlastníci).

  Za vlastníka – fyzickou osobu, která není zletilá nebo je omezena ve svépravnosti, jedná zákonný zástupce nebo jím zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

  Za vlastníka – právnickou osobu, jedná statutární orgán, pověřený zaměstnanec na základě písemného pověření nebo zmocněnec na základě písemné plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoba, která nalezne ztracenou věc, je povinna tuto odevzdat tomu, kdo ji ztratil nebo jejímu vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje jako by byl nálezcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nálezce odevzdá věci obci, oproti sepsání protokolu o odevzdání nálezu. Při ztrátě věci žadatel navštíví webové stránky http://nalezy.ostrava.cz., kde si dohledá, zda jeho ztracená věc byla nalezena a předána na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační, vnitřních věcí a kultury Úřadu městského obvodu Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava – Vítkovice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor organizační, vnitřních věcí a kultury Úřadu městského obvodu Vítkovice, Zuzana Rudinská,
  tel.: 599 453 137

  Úřední dny: pondělí a středa 08:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin.

  Mimo úřední dny: úterý, čtvrtek 08:00-12:00 a 13:00-14:00 hodin

  v budově Úřadu městského obvodu Vítkovice, přízemí, kancelář č. 111.

  Nalezené občanské průkazy se již zpět nevracejí, odevzdávají se vystaviteli.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel předloží k prokázání své totožnosti občanský průkaz, pas, povolení k trvalému pobytu cizince a případnou identifikaci k prokázání vlastnictví nalezené věci.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebný formulář vyplní zaměstnanec úřadu při odevzdání nálezu.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Odevzdání nálezu není nijak zpoplatněno. Přihlásí-li se vlastník věci do 36 měsíců od odevzdání věci obci, je povinen uhradit obci náklady, pokud jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly, dále je vlastník povinen uhradit nálezci nálezné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Pokud je vlastník nalezené věci znám, je vyzván k jejímu vyzvednutí.  Nalezenou věc si její vlastník může vyzvednout do 3 let od vyhlášení nálezu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Přihlásí-li se v zákonné lhůtě o věc její vlastník, je povinen:

  -          před převzetím věci prokázat svou totožnost

  -          prokázat vlastnické právo k věci (popsat věc, doložit doklad o její koupi atd.)

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ID datové schránky: 7mqbr27

  posta@vitkovice.ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

 16. Jaké jsou související předpisy

  Nejsou uvedeny.

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou uvedeny.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 219 (Zatajení věci)

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 2991 (Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil)

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Agenda ztrát a nálezů zahrnuje také nález zvířat (nejčastěji se jedná o nález psů).

  Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, pokud ní z okolností poznat, komu má být vráceno

 20. Další související informace

  Nejsou uvedeny.

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Nejsou uvedeny.

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nejsou uvedeny.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor organizační, vnitřních věcí a kultury.

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  16.01.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Nejsou uvedeny.